Diseminare Proiect European KA1 Erasmus+ EcoTraining

 „Parents and Teachers: Building Bridges”, Sevilia, Spania, 2018

Proiectul Erasmus+ „Eco-Training”, 2017-1-RO01-KA101-036080 este implementat de Liceul Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-Neamţ, în perioada 2017-2019, având ca scop formarea a 10 cadre didactice, din unitatea de învăţământ, în vederea utilizării platformelor educaţionale pentru instruirea elevilor sau dobândirea unor cunoştiinţe noi referitoare la tehnicile de consiliere şi orientare profesională.

În acest context, în perioada 28 mai – 6 iunie 2018, profesorii diriginţi Teodor Negru şi Carmen-Mihaela Vişan au participat la cursul „Parents and Teachers: Building Bridges”, organizat de iDevelop Teacher Training (parte a EuroMind Group), în oraşul Sevilia, Spania. Împreună cu alte cadre didactice din România, Turcia, Letonia şi Grecia s-a dezbătut modul în care părinţii şi profesorii, „actorii cheie” ai traseului educaţional al oricărui copil, pot să conlucreze astfel încât să creeze o comunitate în care tinerii să-şi dezvolte abilităţile şi să înveţe lucruri utile pentru integrarea lor în societate.

Astfel, din perspectiva educatorului, scopul cursului a fost dezvoltarea abilităţilor profesorului-diriginte de a crea o relaţie cu părinţii. Acest lucru a presupus însuşirea unor tehnici de comunicare adaptate situaţiilor concrete apărute în şcoală, studierea importanţei folosirii noilor tehnologii în relaţia cu părinţii, precum şi înţelegerea rolului empatiei şi a sentimentelor în analiza şi rezolvarea situaţiilor conflictuale.

Cursul a fost organizat pe 5 module: Fundamente, Stiluri parentale, Comunicare, Rezolvarea de probleme, Abilităţi de învăţare pentru secolul XXI. Prima parte, Fundamente, s-a referit la înţelegerea contextului din clasă: care este atmosfera în clasă, cine sunt părinţii elevilor din clasă, care sunt valorile împărtăşite în familia şi comunitatea lor, care este disponibilitatea părinţilor de a coopera cu şcoala. Partea a doua, Stiluri parentale, a fost o introducere în caracteristicile stilurilor parentale autoritar, autoritativ, permisiv şi neimplicat. În acest context s-au subliniat expectanţele pe care aceste tipuri comportamentale le au faţă de copiii lor şi faţă de şcoală, modul în care profesorii ar trebui să comunice cu ei pentru a-i convinge să se implice în activităţile şcolare. În partea a treia, despre Comunicare, accentul a fost pus pe însuşirea unor tehnici de ascultare activă şi utilizarea comunicării non-violente. Comunicarea non-violentă presupune identificarea nevoilor tuturor celor implicaţi şi găsirea unei soluţii de rezolvare a problemei, care să satisfacă pe toată lumea. Aceste aspecte au fost detaliate şi în partea a patra a cursului, Rezolvarea de probleme, în care am învăţat cum să definim o problemă (cine sunt cei implicaţi, ce se întâmplă în mod concret, unde are loc problema), apoi să o reformulăm din perspectiva noastră (care sunt sentimentele mele faţă de această problemă, ce vreau să schimb, ce voi face şi cum voi explica celorlalţi ce voi face) şi, nu în ultimul rând, să formulăm rezultatul acestui proces într-un stil afirmativ şi constructiv, care să ofere o soluţie tuturor celor implicaţi. Partea finală a cursu­lui, Abilităţi de învăţare pentru secolul XXI, a constat în descrierea câtorva abilităţi şi atribute ale profesorului – diriginte modern, precum: gândirea critică, colaborarea, iniţiativa şi antreprenoriatul, adaptabilitatea, empatia.

Cunoştinţele şi competenţele do­bândite în urma acestui curs, urmează să fie valorificate în cadrul proiectului „EcoTraining”, în anul şcolar curent, prin organizarea unor activităţi de diseminare în şcoală. Astfel, se are în vedere organizarea unor lectorate cu părinţii, pe tema comunicării non-violente şi a dialogului cu adolescenţii. De asemenea, la nivelul comisiei diriginţilor se urmăreşte prezentarea modului în care trebuie abordate şi rezolvate problemele dintre părinţi, elevi şi cadre didactice. Nu în ultimul rând, o componentă importantă a procesului de diseminare va fi organizarea unor activităţi cu elevii, prin care diriginţii vor identifica nevoile acestora şi vor încerca să le armonizeze cu cele ale şcolii şi ale părinţilor. În concluzie, obiectivele cursului au fost atinse, oferind participanţilor posibilitatea dezvoltării unor abilităţi pedagogice şi comunicaţionale noi, care să contribuie la rezolvarea posibilelor conflicte apărute în mediul educaţional şi la îmbunătăţirea cooperării profesorilor cu părinţii şi elevii.

Prof. Dr. Teodor NEGRU

Liceul Tehnologic Economic-Administrativ, Piatra-Neamţ