Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” din Piatra-Neamţ:

Noi proiecte de consolidare a competenţelor practice

Pentru anul şcolar 2020-2021 Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” din Piatra-Neamţ este partener în două proiecte de consolidare a competenţelor practice, finanţate POCU (Programul Operaţional Capital Uman)/ Axa prioritară Educaţie şi Competenţe.

Este vorba despre „Jobul de mâine asigurat prin consolidarea competenţelor profesionale practice azi”- iniţiat de Asociaţia „Educaţie şi Viitor” şi „Consiliere şi orientare, practică şi angajare!” – propus de Pluri Consulting Grup S.R.L.

AsociaţiaEducaţie şi Viitor” este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, înfiinţată în luna martie 2011, care urmăreşte iniţierea, organizarea, coordonarea şi realizarea de acţiuni care să stimuleze dezvoltarea locală şi a comunităţilor de grup. În calitate de furnizor autorizat de servicii sociale şi de servicii de informare-consiliere şi orientare profesională a implementat cu succes atât în calitate de Solicitant cât şi ca Partener un număr de 14 proiecte, având ca parteneri instituţii publice şi parteneri privaţi.

Pluri Consulting Grup S.R.L. este o organizaţie înfiinţată în anul 2003 cu o vastă experienţă în domeniul formării resurselor umane, ce derivă din activitatea de organizare a cursurilor de instruire începând încă din anul 2005. Această complexă activitate se desfăşoară sub auspiciile unui parteneriat cu unul dintre cele mai prestigioase organisme de certificare şi instruire din Europa – TÜV Rheinland InterCert – divizia Akademia.

Scopul principal al celor două proiecte este extinderea activităţii practice a elevilor liceului, prin parteneriate şcoală-agent economic, ce asigură pregătirea generală şi profesională la nivelul cerinţelor angajatorilor, adaptate la dinamica pieţei muncii. Se va urmări prelungirea parteneriatelor de practică deja existente, care au demonstrat deja că aduc plusvaloare, dar se va avea în vedere şi iniţierea de noi parteneriate pentru dezvoltarea unui sistem eficient şi sustenabil la locul de muncă. Dintre partenerii cu care se va continua colaborarea menţionăm: Hotel Central, Grand Hotel Ceahlău, S.C. Minerva S.R.L., Turnul Berarilor, Carrefour, Kaufland etc.

O altă componentă importantă a proiectelor este legată de consilierea vocaţională şi orientarea profesională, care îi vor ajuta pe elevi să conştientizeze propriile resurse personale, să-şi dezvolte abilităţile de a lua decizii, de a face alegeri privind cariera. Această activitate va fi coordonată de către un expert consiliere şi orientare în carieră, care va discuta şi clarifica aspecte precum: autocunoaşterea personală, cu accent pe conştientizarea aptitudinilor, intereselor, motivaţiilor; identificarea punctelor forte care pot fi utilizate în rezolvarea problemei de încadrare pe piaţa muncii.

Proiectele mai prevăd, ca tehnică inovativă de consiliere şi 10 vizite de lucru la potenţialii angajatori din domeniul lor de specializare, pentru ca elevii să compare mediile de lucru şi pentru a se familiariza cu cerinţele concrete din cadrul companiilor. Fiecare elev va participa la cel puţin o vizită de lucru în care va primi informaţii legate de firmă, domeniul de activitate şi oferta de servicii, oportunităţile de practică, internship sau angajare, despre competenţele necesare pe piaţa muncii.

Pentru început cele două organizaţii iniţiatoare vor organiza la Piatra-Neamţ conferinţele de lansare ale proiectelor, scopul acestor evenimente fiind de a promova şi informa întreaga opinie publică cu privire la obiectivele, activităţile şi indicatorii de atins. Prin toate aceste acţiuni se urmăreşte identificarea şi selecţia a câte 185 de elevi pentru fiecare proiect, din învăţământul liceal şi profesional, care vor beneficia de activităţi integrate ce vizează învăţarea la locul de muncă.

În procesul de selecţie este eligibil orice elev care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

– are domiciliul stabil în regiunea N-E, judeţul Neamţ

– are nivel de calificare 3 şi 4

– este înscris în clasele XI-a (învăţământ liceal şi profesional) şi a XII-a (învăţământ liceal) la unul din profilurile: turism, alimentaţie, comerţ, comerţ/economic, estetica şi igiena corpului omenesc

– nu a mai efectuat instruire practică obligatorie pentru anul de studii pentru care va fi înmatriculat

– are disponibilitatea de a participa la activităţile proiectului

– nu a mai beneficiat anterior de proiecte finanţate POCU/Axa prioritară Educaţie şi Competenţe.

Pentru a se asigura egalitatea de şanse şi nediscriminare, se va avea în vedere să se selecteze şi persoane din mediul rural (cel puţin 25) şi cel puţin 50% să fie fete.

În cadrul proiectelor vor fi realizate şi numeroase achiziţii necesare implementării în condiţii optime a activităţilor stabilite pentru obţinerea rezultatelor:

– servicii de organizare evenimente şi catering

– materii prime şi materiale necesare derulării cursurilor practice

– utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale necesare pentru dotarea unui laborator tehnologic privind estetica şi igiena corpului omenesc şi a unui laborator de alimentaţie din cadrul unităţii de învăţământ dar şi pentru asigurarea implementării activităţilor relevante ale proiectului

– materii prime şi materiale consumabile, respectiv papetărie şi tonner.

Personalul angajat în echipa de implementare a proiectelor, atât din cadrul celor două firme cât şi a liceului este format din persoane care au calităţile şi aptitudinile necesare pentru a asigura succesul proiectelor şi care au capacitatea de a participa la îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor pentru un decurs funcţional al acestora şi atingerea obiectivelor, având experienţă în acoperirea tuturor activităţilor: management, achiziţii, promovare, consiliere şi orientare profesională, organizarea pregătirii practice şi stagiilor de practică, evaluarea competenţelor, TIC.

Iată deci o nouă şansă pentru elevii şi profesorii Liceului Economic „Alexandru Ioan Cuza” de a fi părtaşi la realizarea misiunii acestei instituţii, care este „O şcoală europeană pentru copiii noştri”, printr-o ofertă educaţională care are la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Gianina BURUIANĂ