Raport asupra activităţii desfăşurate de Sindicatul din Învăţământ Neamţ în anul 2017

Acţiuni sindicale

Anul 2017 a fost unul cu multe evenimente nefericite – formarea cu întârziere a guvernului, aprobarea bugetului de stat de asemenea, cu întârziere, căderea Guvernului şi formarea unuia nou, multe erori de guvernare, apariţia unor acte normative nerealiste şi promisiuni neonorate. Toate acestea au afectat statutul social al celor care lucrează în învăţământ şi au creat o stare de nesiguranţă şi de lipsă de perspectivă. În aceste condiţii Sindicatul din Învăţământ Neamţ s-a găsit în faţa multor provocări dificile. În ciuda eforturilor organizaţiilor sindicale judeţene şi naţionale, multe dintre problemele membrilor de sindicat nu au putut fi rezolvate pe măsura aşteptărilor lor şi de aici a apărut o stare de nemulţumire şi indiferenţă faţă de acţiunile sindicale.

Deşi la 1 ianuarie 2017 s-a obţinut o creştere salarială de 15 %, în continuare aşteptările ne-au fost înşelate deoarece s-a renunţat la majorarea de 20% promisă a se aplica de la 1 iulie 2017, Legea 153/2017 – Legea salarizării unitare nu a adus nimic bun în îmbunătăţirea salarizării celor care lucrează în învăţământ, iar în bugetul naţional nu se regăseau sumele pentru plata hotărârilor judecătoreşti.

Sindicatul din Învăţământ Neamţ, alături de celelalte sindicate din ţară au încercat să organizeze acţiuni revendicative, dar colegii noştri membri de sindicat nu au aderat în număr suficient la blocarea anului şcolar 2016-2017. În aceste condiţii, conducerea Sindicatului a încercat rezolvarea problemelor prin dialog social şi negocieri şi în acest context se înscriu mai multe întâlniri cu prefectul judeţului Neamţ sau cu reprezentanţi ai Guvernului. Spre sfârşitul anului s-a reuşit ca prin rectificări bugetare să fie aduşi banii pentru salarii şi în bună parte şi pentru hotărârile judecătoreşti. De asemenea s-a reuşit corectarea unor prevederi ale Legii 153/2017 şi finanţarea şcolilor pe filiera Ministerul Educaţiei, ins­pectorate şcolare, unităţi de învăţământ.

În concordanţă cu Statutul său, în perioada raportată, Sindicatul din Învăţământ Neamţ a acţionat pentru reprezentarea şi asigurarea funcţionării structurilor de dialog social.

Astfel, pe plan local S.L.L.I.C.S. Neamţ a fost reprezentat în structurile bi şi tripartite ale unor instituţii ca: ITM, AJOFM, CAS, precum şi în Comisia Paritară de la nivelul ISJ Neamţ, Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională pentru adulţi, Comisia pentru egalitate de şanse. Relaţiile de parteneriat social între sindicatul nostru şi aceste instituţii ne-au asigurat intervenţia promptă a autorităţilor în rezolvarea unor probleme existente în teritoriu privind executarea hotărârilor judecătoreşti, decontul navetei cadrelor didactice aplicarea unitară şi corectă a unor acte normative, salarizarea personalului din învăţământ şi a înlesnit comunicarea între reprezentanţii şcolilor şi ai autorităţii publice locale.

De asemenea, sindicatul a fost reprezentat prin observatori (membri ai B.O. şi /sau ai Consiliului Judeţean ori lideri de sindicat din unităţile şcolare) în Consiliul de Administraţie al ISJ Neamţ, în Comisia pentru mobilitatea personalului didactic, în Colegiul de disciplină de pe lângă ISJ Neamţ sau Comisiile de disciplină din unităţile şcolare. La lucrările acestor comisii, rolul de observator nu s-a redus la acela de spectator ci, de fiecare dată, atunci când au apărut probleme ce puteau afecta interesele membrilor noştri de sindicat, am luat atitudine, ne-am exprimat punctul de vedere cu argumente, asigurându-ne de respectarea legii.

În rezolvarea problemelor cu caracter general un rol esenţial l-a avut colaborarea cu Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Confederaţia Sindicatelor Democratice din România.

 

Activitatea juridică

 

În anul 2017, Biroul Operativ al S.L.L.I.C.S. Neamţ a continuat activitatea din anii anteriori, având ca obiectiv central apărarea drepturilor membrilor de sindicat şi garantarea unor condiţii de muncă decente.

Astfel, pe lângă activităţile curente de informare, consiliere şi mediere, Sindicatul din Învăţământ Neamţ a continuat acţiunile în justiţie pentru:

– Calculul şi plata diferenţelor de drepturi salariale care se cuvin personalului didactic auxiliar, încadrat pe funcţia de contabil şef (administrator financiari) şi secretar şef care, începând cu data de 1 august 2016 a fost reîncadrat pe funcţii de execuţie, înregistrând astfel diminuări ale salariilor în perioada 01.08.2016 – 01.12.2016 – 35 dosare /70 beneficiari.

– Calculul şi plata dobânzii legale aferentă sumelor reprezentând creşteri salariale câştigate prin hotărâri judecătoreşti, conform Legii 285/2010 pentru perioada 01.01.2011 – 13.05.2011 – 113 dosare (personal didactic şi didactic auxiliar).

– Calculul şi plata dobânzii legale aferentă sumelor câştigate prin hotărâri judecătoreşti, reprezentând nediminuarea cu 25% a salariilor personalului nedidactic (73 dosare – 678 beneficiari).

Am înaintat pe rolul instanţelor şi alte dosare individuale pentru:

– Anularea unor hotărâri nelegale ale Consiliului de administraţie de la Şcoală gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamţ;

– Anularea unor acţiuni de executare silită declanşate împotriva unor angajaţi disponibilizaţi de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ.

La solicitarea grupelor sindicale din unităţile de învăţământ am recurs la învestirea cu formulă „definitiv” a hotărârilor judecătoreşti prin care am obţinut dobânzile legale aferente sumelor câştigate conform Legii 221/2008 şi a Legii 330/2009 şi le-am transmis în unităţile şcolare (prin liderii de sindicat) cu cererile de punere în executare – 146 dosare dobândă Legea 221 şi 143 dosare dobândă Legea 330.

Am monitorizat permanent modul în care s-au pus în executare sentinţele civile definitive, mai ales datorită faptului că în Legea Bugetului de Stat pe anul 2017 nu au fost prevăzute sumele necesare pentru plata restanţelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti. Prin intermediul federaţiei am făcut demersuri către M.E.N., Ministerul Finanţelor Publice, Primul-Ministru, astfel încât, la finalul anului am primit, prin rectificare bugetară, sumele solicitate cu această destinaţie.

În acest an s-a semnat C.C.M.U.N.S.A.I.P. între M.E.N. şi federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, contract înregistrat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sub nr. 78/22.02.2017 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea V, nr. 1/28.02.2017. Prin acest contract s-a stabilit modalitatea concretă de negociere a C.C.M. la nivel de grup de unităţi, ceea ce a permis ca în judeţul Neamţ să fie negociat şi semnat C.C.M.U.I.P. între Inspectoratul Şcolar judeţean Neamţ şi Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ, contract înregistrat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale – D.D.S. sub nr. 309/11.05.2017.

De remarcat că prin acest contract s-a prevăzut:

* nerespectarea hotărârilor Comisiei Paritare atrage răspunderea disciplinară sau, după caz, penală, a persoanei sau persoanelor vinovate;

* dreptul personalului din învăţământ de a beneficia de 5 zile libere plătite /an şcolar, pe baza de învoire colegială;

* perioadele în care personalul din învăţământ s-a aflat în concediu fără plata pentru formare profesională, reprezintă vechime în muncă/învăţământ.

Implicarea sindicatului nostru, ca parte a societăţii civile, în luarea deciziilor şi implementarea politicilor publice, s-a realizat prin:

* transmiterea către F.S.L.I. a propunerilor /amendamentelor în vederea elaborării actelor normative ce vizează sistemul de învăţământ şi angajaţii acestuia (Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct, Metodologia cadru privind organizarea şi funcţionarea consiliilor de administraţie din unităţile şcolare, ROFUIP, Proiectul Legii Salarizării, Modificări la Legea Dialogului Social.

* înaintarea unor adrese, scrisori, petiţii către autorităţile publice locale şi centrale, şi chiar solicitarea de întâlniri informale în vederea rezolvării unor situaţii concrete semnalate de către membrii de sindicat din teritoriu (decont navetă, executarea hotărârilor judecătoreşti, întârzieri salarii, reduceri norme, abuzuri).

 

Formare şi proiecte

 

În anul 2017, majoritatea liderilor de sindicat au fost cuprinşi într-un program de formare sindicală, desfăşurat în mai multe sesiuni cu tema „Dialogul social şi leadership în educaţie” purtător de 15 credite profesionale.

De asemenea a continuat parteneriatul cu Crucea Roşie filiala Neamţ, pentru implementarea programului de formare „Acordarea primului ajutor”.

În luna martie 2017, Sindicatul din Învăţământ Neamţ a organizat la Piatra-Neamţ un program de formare pentru contabilii organizaţiilor sindicale şi pentru membrii comisiilor de cenzori.

Din decembrie 2017, Sindicatul din Învăţământ Neamţ s-a acreditat ca „Centru de testare autorizat CERTIPORT” pentru certificarea internaţională IC3-GS4 (Internet and Computing Core Certification – Global Standard 4).

În ideea participării membrilor noştri de sindicat la mobilităţi şi formări internaţionale, s-a propus spre finanţare un proiect Erasmus + şi s-a încheiat un parteneriat cu Asociaţia pentru Calitate şi Competenţe în Educaţie (ACCES) din Republica Moldova

 

Alte activităţi

 

În perioada 8-10 septembrie 2017, Sindicatul din Învăţământ Neamţ a participat la a V-a ediţie a „Spartachiadei profesorilor”, manifestare sportivă organizată de Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava, cu o delegaţie formată din 18 persoane care au concurat la câteva ramuri şi discipline sportive, dintre care: volei, fotbal, nataţie şi badminton.

Împreună cu reprezentanţii Federaţiei Sindicale din Educaţie şi Ştiinţă, din Republica Moldova s-a încheiat un parteneriat în vederea organizării aniversării a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, care va avea loc pe 24 martie 2018 la Seminarul Teologic „Veniamin Costache” Vânători Neamţ.

În luna noiembrie 2017, reprezentanţii, Sindicatului din Învăţământ Neamţ au participat la lucrările Congresului Confederaţiei Sindicatelor din România şi la lucrările Conferinţei Naţionale a Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ. De subliniat că şi reprezentanţi ai sindicatului nostru au fost aleşi în organismele de conducere ale acestor structuri sindicale.

 

Biroul Operativ al Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ