Raport privind activitatea desfăşurată de Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ, în perioada iulie 2018 – decembrie 2019

Având în vedere că în data de 23 iunie 2018 a avut loc Conferinţa Judeţeană a Sindicatului din Învăţământ Neamţ unde a fost prezentat un raport detaliat asupra activităţii sindicale din ultimii cinci ani ce a cuprins, parţial şi activitatea anului 2018, ne propunem ca la începutul anului 2020 să facem un bilanţ al acţiunilor sindicale iniţiate şi desfăşurate de organizaţia noastră, în perioada iulie 2018 – decembrie 2019.

 În concordanţă cu obiectivele Strategiei 2018-2023 a S.L.L.I.C.S. Neamţ, care urmăresc promovarea şi apărarea intereselor profesionale economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor de sindicat, direcţiile de acţiune au vizat:

I. CONSOLIDAREA ORGANIZATORICĂ ŞI CREŞTEREA IMAGINII S.L.L.I.C.S. NEAMŢ

♦ Recensământul anual, realizat de sindicatul nostru, a evidenţiat faptul că numărul membrilor de sindicat se menţine în jurul procentului de 90 %, din numărul angajaţilor, îndeplinindu-se astfel condiţiile de reprezentativitate la nivelul celor 136 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică unde sunt constituite grupele sindicale afiliate S.L.L.I.C.S. NEAMŢ.

♦ Creşterea capacităţii de comunicare şi a imaginii organizaţiei s-a realizat prin susţinerea continuării apariţiei Revistei „Apostolul” – revista cadrelor didactice din judeţul Neamţ – prin administrarea site-ului wwwslineamţ.ro, a paginii de facebook şi a celorlalte mijloace social-media, precum şi prin utilizarea poştei electronice.

♦ Creşterea eficienţei managementului organizaţiilor sindicale de bază şi profesionalizarea liderilor de sindicat au fost obiectivele urmărite de:

– cursurile de formare sindicală, adresate liderilor de sindicat din unităţile şcolare, organizate la Gura Humorului, în trei serii, în perioada 12-14 aprilie 2019, 10-12 mai 2019 şi 18-20 octombrie 2019;

– sesiunile de informare şi consiliere desfăşurate în cele trei zone (Piatra-Neamţ, Roman, Tg. Neamţ) în cadrul şedinţelor cu liderii grupelor sindicale din unităţile şcolare;

– schimburile de experienţă şi bune practici privind activitatea sindicală în instituţiile de învăţământ (aprilie 2019) şi creşterea competenţelor profesionale ale tinerilor specialişti din învăţământul preuniversitar (mai 2019), organizate în parteneriat cu Consiliul Raional Hânceşti al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova, respectiv Direcţia Generală Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău – Republica Moldova.

II. DIALOGUL SOCIAL

În baza atribuţiilor conferite de Statutul său, în perioada raportată, Sindicatul din Învăţământ Neamţ a acţionat pentru reprezentarea şi asigurarea funcţionării structurilor de dialog social prin:

• Constituirea şi funcţionarea Comisiilor Paritare la nivelul unităţilor de învăţământ şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ;

• Participarea, în calitate de observator, a reprezentantului sindical la Consiliile de Administraţie ale I.S.J. Neamţ şi ale unităţilor de învăţământ, în Comisiile de disciplină din unităţile şcolare, respectiv Colegiul de disciplină de pe lângă ISJ Neamţ, în Comisiile pentru mobilitatea personalului didactic sau Comisiile de concurs pentru obţinerea gradaţiei de merit sau ocuparea unei funcţii în sistemul de educaţie;

• Reprezentare în Comisia de Dialog Social la nivelul Instituţiei Prefectului;

• Reprezentare în structurile bi şi tripartite:

      – Consiliul Consultativ I.S.J. Neamţ;

      – Consiliul Consultativ I.T.M. Neamţ;

      – Consiliul Consultativ A.J.O.F.M. Neamţ;

      – Consiliul de Administraţie C.J.A.S. Neamţ;

      – Comisia Judeţeană privind egalitatea de şanse Neamţ (C.O.J.E.S.);

      – Comisia Judeţeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor Neamţ;

• Reprezentare în Comitetele Permanente ale Confederaţiei Europene a Sindicatelor, respectiv, Comitetul pentru Formare şi Educaţie.

Relaţiile de parteneriat social între sindicatul nostru şi aceste instituţii ne-au asigurat intervenţia promptă a autorităţilor în rezolvarea unor probleme existente în teritoriu privind încadrarea şi salarizarea personalului din învăţământ, executarea hotărârilor judecătoreşti, aplicarea unitară şi corectă a unor acte normative, respectarea drepturilor membrilor de sindicat (decont navetă, indemnizaţie de instalare).

În rezolvarea problemelor cu caracter general, un rol important l-a avut colaborarea cu Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, care s-au implicat în negocierea, corectarea, completarea şi adoptarea unor documente importante pentru sistemul de educaţie, pe care le vom aminti în cuprinsul raportului.

III. DEMERSURI ŞI ACŢIUNI REVENDICATIVE

Perioada la care face referire raportul este pentru învăţământul românesc o perioadă marcată de instabilitate, incertitudine, confuzie şi provizorat, din următoarele motive:

♦ bugetul alocat educaţiei (2,98% din PIB în 2018 şi 3,02% din PIB în 2019) este insuficient pentru o bună funcţionare a unităţilor de învăţământ, în condiţiile în care media europeană a procentului este de 5,4%, iar media în Europa de Est este de 4,7%;

♦ finanţarea unităţilor de învăţământ, în baza costului standard per elev, o abordare cel puţin nepotrivită, care nu permite atingerea unui standard ridicat de calitate în sistem;

♦ prevederile Legii Cadru nr. 153/2017 a salarizării personalului din sectorul bugetar, a scăpat din vedere multe aspecte importante ale salarizării personalului din învăţământ, a creat confuzii, situaţii absurde şi multe nedreptăţi. În forma ei actuală, această lege generează discriminări uriaşe în rândul angajaţilor din învăţământ;

♦ măsurile fiscale care au intrat în vigoare în ianuarie 2018, promisiunile electorale care nu se regăsesc în prevederile legislative, blocarea posturilor vacante din sistem, neachitarea integrală a sentinţelor judecătoreşti şi lipsa de predictibilitate privind plata restanţelor, întregesc lista neajunsurilor ce au impus acţiuni sindicale susţinute;

♦ desele schimbări ale miniştrilor (3 – în perioada de referinţă) şi gestionarea sistemului de către miniştri interimari nu au asigurat coerenţă şi stabilitate în măsurile ce se impuneau luate pe termen lung.

Ca urmare a semnalelor transmise din teritoriu şi având în vedere că rezolvarea acestora nu se poate asigura decât prin impunerea unor decizii luate la nivelul Guvernului şi/sau a Parlamentului, Sindicatul din Învăţământ Neamţ a iniţiat prin FSLI demersuri pentru:

– corectarea inechităţilor generate de aplicarea Legii-cadru nr.153/2017 şi a problemelor generate de programul „EDUSAL”;

– diminuarea gradului de birocraţie în unităţile de învăţământ şi a efectelor generate în sistemul de educaţie de o serie de acte normative şi acte administrative cu caracter normativ, iniţiate şi emise de Ministerul Educaţiei Naţionale ce au afectat o parte din drepturile angajaţilor din sistem şi interesele beneficiarilor direcţi;

– modificarea/ corectarea unor metodologii şi a Legii Educaţiei.

Astfel:

– au fost transmise către Administraţia Prezidenţială, Guvernul României, Primul Ministru, Ministrul Educaţiei şi Miniştrii interimari ai educaţiei, Parlamentul României, Ministerul Muncii, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei, informări, analize, solicitări, pentru:

◦ clarificarea naturii juridice a dobânzii legale prevăzute de sentinţele civile şi iniţierea tuturor demersurilor instituţionale pentru identificarea, solicitarea şi alocarea fondurilor necesare pentru plata drepturilor obţinute de salariaţi în instanţă, astfel încât să se asigure executarea corectă a hotărârilor judecătoreşti;

◦ iniţierea de către M.E.N. a unui proiect de Hotărâre de Guvern prin care să se reglementeze corecta aplicare a dispoziţiilor Legii – cadru nr. 153/2017 în ceea ce priveşte calculul majorărilor salariale, prin rapotare la salariile de bază în plată ale personalului didactic beneficiar al acestor drepturi şi nu prin raportare la salariul de bază aferent lunii decembrie 2016;

◦ reîncadrarea corectă a personalului didactic, după intrarea în vigoare a Legii- cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

◦ corectarea situaţiilor anacronice ivite în salarizarea contabililor şi secretarilor şefi – funcţii de conducere la personalul didactic auxiliar care nu au beneficiat de majorare salarială de la 1 martie 2018;

◦ modificarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă;

◦ rezolvarea problemelor existente în încadrarea şi salarizarea funcţiilor didactice auxiliare de asistent social, infirmier, medic şi asistent medical în CSEI, documentarist etc.;

◦ calculul şi plata drepturilor salariale majorate din luna martie 2018, pentru personalul didactic din Casa Corpului Didactic;

◦ asigurarea unui nivel de salarizare echitabil şi pentru personalul contractual din ISJ Neamţ, care nu a beneficiat de creşterea cu 20% de la 1 martie 2018;

◦ deblocarea posturilor vacante din unităţile şcolare şi renunţarea la măsura îngheţării ocupării posturilor pentru didactic-auxiliar şi nedidactic prin formula de angajare 1 post scos la concurs pentru 3 neocupate;

◦ anularea OMEN nr. 4884/2018 prin care se impun măsuri de reducere a peste 4000 de posturi (didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic) după începerea anului şcolar 2018 – 2019;

◦ stoparea nerespectării legii cu privire la efectuarea concediilor de odihnă şi acordarea indemnizaţiei de hrană;

◦ plata sporului pentru cadrele didactice care asigură predarea simultană la grupele de învăţământ preşcolar;

◦ plata sporului neuropsihic pentru personalul auxiliar;

◦ combaterea actelor de violenţă în şcoli şi iniţierea de măsuri active pentru protecţia elevilor şi profesorilor în timpul programului şcolar;

◦ acordarea statutului de autoritate publică, cadrelor didactice din sistemul de învăţământ;

◦ prorogarea termenului de aplicare pentru anul 2024-2025 a dispoziţiilor Art. 66 din Legea Educaţiei Naţionale, privind numărul de ore din planul cadru, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 221/2019 şi identificarea soluţiilor pentru înlăturarea efectelor negative (Ex. revizuirea programelor şcolare, reducerea numărului de elevi la clasă, completarea normelor/catedrelor cu ore desfăşurate în programul „Şcoala după şcoală”, pilotarea noilor planuri-cadru timp de un an);

◦ intervenţia Ministrului Educaţiei în cadrul Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, privind mecanismul optim pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar/antepreşcolar, precum şi a unor factori de corecţie reali care să asigure o finanţare corespunzătoare unui învăţământ de calitate;

◦ modificarea şi completarea Legii Educaţiei nr.1/2011.

De asemenea am sesizat Ministerului Educaţiei şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, de existenţa unor abuzuri exercitate în unele unităţi de învăţământ (justificate de nevoia încadrării în bugetul alocat) privind:

• plata dobânzilor în conformitate cu prevederile sentinţelor civile;

• plata indemnizaţiei de doctorat;

• nerespectarea dispoziţiilor legale în ceea ce priveşte stabilirea normei de predare de 16 ore şi a drepturilor salariale pentru personalul didactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi grad didactic I;

• refuzul remunerării adecvate a învăţătorilor/institutorilor/prof. înv. primar, care efectuează orele de educaţie fizică, fapt pentru care suntem constrânşi să ne adresăm instanţelor de judecată;

• neaplicarea dispoziţiilor art. 7 din Legea 153/2017, privind plata sporului pentru predare simultană, personalului didactic din învăţământul preşcolar care îşi desfăşoară activitatea cu două sau mai multe grupe de preşcolari;

• refuzul plăţii activităţilor desfăşurate de persoanele care asigură suplinirea salariaţilor aflaţi în concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

• plata indemnizaţiei de instalare prevazută de H.G. 281/1993;

• greşeli de încadrare şi salarizare a personalului, în unele unităţi de învăţământ din judeţ.

Lunga listă a nemulţumirilor adunate în sistemul national de educaţie a determinat aprobarea prin Memorandum a Acordului între Guvernul României şi Federaţiile Sindicale Reprezentative din Învăţământ, semnat la Alba Iulia în 29 noiembrie 2018, prin care guvernul se angajează să ia măsuri de sprijin a învăţământului în concordanţă cu rolul primordial al acestui domeniu. Realitatea ne-a demonstrat, din păcate, că aceste angajamente nu au rezistat timpului şi timpurilor.

În privinţa promovării şi garantării unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor din învăţământ, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, al cărei membru este şi Sindicatul din Învăţământ Neamţ, a negociat şi semnat în aprilie 2019, cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Contractul Colectiv de Muncă – Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale – D.D.S. sub nr. 435 / 17.04.2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea a V-a nr. 2 / 14.05.2019.

IV. ACTIVITATEA JURIDICĂ

Având în vedere lipsa unui dialog social real şi eficient, de pe poziţiile de egalitate şi parteneriat, care să presupună transparenţă, comunicare şi bună credinţă, Sindicatul din Învăţământ Neamţ a continuat lupta pentru interesele salariaţilor din învăţământ, atât prin alăturarea la acţiunile FSLI, cât şi prin acţiuni proprii.

Ca urmare a modului în care Ministerul Educaţiei Naţionale, a impus în prevederile OUG nr. 25/2018, schimbarea juridică a tipului de dobândă pe care ar trebui să o primească angajaţii din educaţie, în baza unor hotărâri judecătoreşti, din DOBÂNDĂ PENALIZATOARE în DOBÂNDĂ REMUNERATORIE (mai mică), FSLI şi sindicatele judeţene solicită Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională a României asupra neconstituţionalităţii acestor prevederi, care încalcă principiul separaţiei puterilor în stat doar cu scopul de a se face economie la buget.

Au fost sesizate, de asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii şi Preşedinţia României, iar în 17 aprilie 2018, F.S.L.I. a depus la Cabinetul Primului Ministru o plângere prin care se solicită modificarea O.U.G. 25/2018, în sensul respectării hotărârilor judecătoreşti.

Mai mult decât atât, constatând faptul că în multe unităţi şcolare nu s-au respectat prevederile dispozitivului sentinţei civile cu privire la calculul şi plata dobânzii legale, şi s-au creat serioase prejudicii membrilor noştri de sindicat, începând cu luna iulie 2019, Sindicatul din Învăţământ Neamţ a înaintat către Tribunalul Neamţ, cereri pentru lămurirea dispozitivului hotărârilor judecătoreşti ce prevedeau acordarea dobânzii legale, solicitând instanţei să se pronunţe asupra naturii juridice a dobânzilor acordate. Asfel, suntem în situaţia în care, până la această dată, instanţa s-a pronunţat în 100 dosare (stabilind obligaţia la plată cel puţin a dobânzii penalizatoare), urmând ca pe parcursul anului 2020 să finalizăm demersul şi pentru celelalte 374 dosare.

Aplicarea, începând de la 1 ianuarie 2017 a prevederilor, potrivit cărora, cuantumul sporurilor şi indemnizaţiilor de care beneficiază personalul din învăţământ, se determină prin raportare la salariul de bază acordat în luna decembrie 2016 şi nu la salariul de bază, majorat cu 15%, din ianuarie 2017, a generat multe nemulţumiri în rândul salariaţilor cărora li s-au diminuat veniturile şi au solicitat sindicatului iniţierea unei acţiuni în justiţie prin care să se solicite recalcularea şi plata acestor sporuri şi indemnizaţii, începând cu 1 ianuarie 2017, prin raportare la salariul de baza al lunii ianuarie 2017, majorat cu 15%.

Astfel, S.L.L.I.C.S. NEAMŢ a înaintat instanţei de judecată un număr de 136 dosare, a căror judecare însă a fost suspendată până la pronunţarea Î.C.C.J. pe această speţă, pronunţare solicitată de Curtea de Apel Iaşi, într-un dosar similar. Decizia nr.41, din 4 iunie 2018, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu a fost în favoarea solicitărilor noastre şi cum deciziile Înaltei Curţi sunt obligatorii pentru toate instanţele, demersul nostru a fost, practic, anulat.

Alte acţiuni în justiţie pregătite şi susţinute în această perioadă au avut ca obiect:

1. Plata orelor de educaţie fizică efectuate de învăţători, peste norma didactică – 18 dosare/ 120 beneficiari.

2. Constatarea îndeplinirii de către Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ a condiţiilor de REPREZENTATIVITATE la nivelul celor 136 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din judeţul Neamţ.

3. Acordarea indemnizaţiei de instalare prevăzută de H.G. 281/1993.

Concomitent cu aceste acţiuni, am desfăşurat activităţi juridice permanente, concretizate în:

 – Informări cu privire la apariţia, modificarea şi aplicarea actelor normative sau administrative cu caracter normativ;

– Consilierea membrilor de sindicat şi a conducerilor unităţilor de învăţământ cu privire la:

– soluţionarea încadrării şi salarizării personalului din învăţământ după intrarea în vigoare a Legii nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

– aplicarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă şi a condiţiilor de acordare a acestui spor, aprobat prin H.G. nr. 34/2018;

– acordarea voucherelor de vacanţă;

– aplicarea prevederilor Codului Muncii şi a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar;

– procedura cercetării disciplinare şi aplicarea sancţiunilor;

– definitivarea şi transmiterea cererilor de executare a hotărârilor judecătoreşti către unităţile de învăţământ şi monitorizarea executării;

– elaborarea şi înaintarea către autorităţile publice locale şi centrale a unor adrese, scrisori, petiţii, în vederea rezolvării unor situaţii concrete semnalate din teritoriu (decont navetă, întârzieri la plată a salariilor, abuzuri, neexe­cutarea hotărârilor judecătoreşti etc).

V. FORMARE ŞI PROIECTE

Anul Centenar 2018 a fost un an deosebit de important şi plin de semnificaţii, bogat în evenimente care au avut menirea de a celebra acele momente ce ne-au marcat destinul.

În acest context, în semn de respect faţă de trecutul neamului, am considerat că este de datoria noastră să omagiem pe acei ce au scris pagini glorioase în istoria românilor şi astfel, în baza unui parteneriat de suflet cu Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova, am iniţiat şi derulat Proiectul „Unirea Basarabiei cu România – istorie şi actualitate”. Activităţile din cadrul proiectului s-au desfăşurat pe parcursul anilor 2018 şi 2019 şi s-au concretizat în:

• sărbătorirea zilei de 27 martie – Unirea Basarabiei cu Ţara Mamă; (martie 2018 şi martie 2019)

• sărbătorirea zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României (dec. 2018).

În baza bunelor relaţii stabilite cu Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova am consolidat parteneriate şi am desfăşurat activităţi ce au vizat:

formarea sindicală/profesională, schimb de bune practici (Seminar cu tematica „Metodele educaţiei nonformale, eficiente şi în educaţia sindicală / Manipularea pozitivă” – Chişinău, 18-19 oct. 2018; Conferinţa de raportare şi alegeri – Hânceşti, 20 septembrie 2019)

colaborare şi parteneriat în domeniul informaţional (Acord de colaborare între revista „Apostolul” şi publicaţiile similare din Republica Moldova).

Preocuparea pentru dezvoltarea profesională şi personală a membrilor noştri de sindicat, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, a fost o constantă în sindicatul nostru, motiv pentru care, în această perioadă am depus eforturi pentru scrierea şi depunerea unor proiecte proprii în cadrul Programului ERASMUS +, proiecte ce se află în procedura de evaluare, dar am şi participat prin reprezentanţi la proiectele derulate de F.S.L.I. şi C.S.D.R.

VI. ALTE ACTIVITĂŢI

În iunie 2018 şi septembrie 2019, Sindicatul din Învăţământ Neamţ a participat la a VI-a şi a VII-a ediţie a Spartachiadei profesorilor, manifestare sportivă organizată de Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava, cu delegaţii formate din profesori – membri de sindicat ai S.L.L.I.C.S. Neamţ – care au concurat la câteva ramuri şi discipline sportive, cum ar fi: volei feminin, fotbal, tenis de masă, badminton, obţinând premii şi trofee ce au contribuit la ridicarea prestigiului organizaţiei noastre.

VI. PARTENERIATE SI SERVICII

În conformitate cu prevederile statutului şi consecvenţi principiului solidarităţii sociale, Sindicatul din Învăţământ Neamţ a acordat o atenţie deosebită îmbunătăţirii serviciilor către membri de sindicat, urmărind să crească cuantumul ajutoarelor sociale şi să introducă unele noi. Astfel, în anul 2018, pe lângă ajutoarele sociale acordate în caz de deces, de boală, sau pentru situaţii deosebite, s-a introdus un ajutor nou, ce s-a acordat începând cu 01 iunie 2018, pentru naşterea unui copil, în cuantum de 500 lei.

Pentru derularea corectă a programului social al sindicatului nostru, în şedinţa din decembrie 2019, Consiliul Judeţean al S.L.L.I.C.S. Neamţ a aprobat un nou Regulament de acordare a ajutoarelor sociale, ce a intrat în vigoare de la 01 ianuarie 2020, şi a fost transmis către toate unităţile de învăţământ din judeţul Neamţ.

De asemenea, am păstrat acordurile de parteneriat cu furnizorii de servicii şi produse, semnate în anii trecuţi, în baza cărora membrii noştri de sindicat beneficiau de reduceri /facilităţi la achiziţionarea produselor şi serviciilor oferite de aceştia şi am încheiat noi acorduri, lărgind sfera ofertelor.

 Vă prezentăm în continuare lista actualizată.

LISTA PARTRNERILOR CARE OFERĂ REDUCERI LA SERVICII SI PRODUSE, PENTRU MEMBRII DE SINDICAT

Actualizată în data de 21.10. 2019

1. Reţeaua farmaciilor Ardealul – Piatra-Neamţ – reducere de 8 % la toate produsele, mai puţin la medicamentele de pe reţetele compensate;

2. Centrul medical Micromedica – 15 % reducere la preţul analizelor, consultaţiilor şi a altor investigaţii, mai puţin cele prescrise de medici prin biletul de trimitere CNASS şi investigaţia RMN;

3. Magazinul Cosmos – Piatra-Neamţ – 4,5 % reducere, mai puţin la ţigări şi cartele telefonice;

5. Benzinăriile Lukoil – reducere 15 bani/l de combustibil, cu posibilitatea unor reduceri mai mari în week-end şi acumulare de puncte;

6. S.C. MaxxComputers S.R.L. – reduceri după cum urmează:

– laptopuri, tablete, telefoane, monitoare, televizoare, consumabile originale – 2%;

– calculatoare, consumabile compatibile, hârtie copiator, accesorii – 5%;

– produse birotică – 8%;

– reîncărcări cartuşe – 10%;

– service calculatoare şi imprimante 15%;

7. S.C. Automoldova S.A. – reducere de 5% la:

– piese şi accesoriile achiziţionate din depozitul firmei;

– manoperă la lucrări de tinichigerie şi mecanice;

– piesele şi accesoriile achiziţionate din magazinul CAR FRANCE – zona Moldocor.

8. Florăria Elegance – Piatra-Neamţ, Bd. Mihai Eminescu – reducere de 10%, cu posibilitatea unor reduceri mai mari în funcţie de valoarea comenzii;

9. Florăria Edenia – Piatra-Neamţ, zona Laguna – reducere de 10%, cu posibilitatea unor reduceri mai mari în funcţie de valoarea comenzii;

10. Cristal Vision – Piatra-Neamţ, optică medicală, zona Muzeul de istorie, cu următoarele reduceri:

– 15% preţul lentilelor;

– 30 % preţul consultaţiei oftalmologice;

– 10% investigaţii, tratamente, tratament chirurgical oftalmologic;

11. S.C. Floredana Farm – Tg. Neamţ – reducere de 8 % la toate produsele, între 5-15% la medicamentele de pe reţetele compensate;

12. S.C. Mapi S.R.L. – Tg Neamţ – reducere de 5% la:

– piesele şi accesoriile achiziţionate din depozitul firmei;

– manoperă la lucrări de tinichigerie şi mecanice;

– să ofere o reducere de 5 % la preţul ins­pecţiei tehnice periodice;

13. SC A&A Gimaral SRL Piatra-Neamţ – oferă servicii de vulcanizare, montaj şi demontaj anvelope sau roţi, echilibrare roţi pentru autoturisme şi autoutilitare sub 3.5 T.

Notă: pentru a putea beneficia de aceste reduceri, trebuie prezentată legitimatia de membru de sindicat, respectiv cardul Lukoil.

Gabriela GRIGORE

Secretar General al S.L.L.I.C.S. Neamţ