Statutul Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ și Cercetare Ştiinţifică Neamţ

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ (S.L.L.I.C.S. Neamţ) este o organizaţie fără caracter politic, care reuneşte, pe baza liberului consimţământ, lucrători din instituţiile de învăţământ şi cercetare ştiinţifică din judeţul Neamţ, indiferent de angajator, în scopul apărării şi promovării drepturilor şi intereselor lor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive.

Art. 2. Denumirea organizaţiei este: Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică din judeţul Neamţ.

Art. 3. Sediul Sindicatului din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ este situat în municipiul Piatra Neamţ, str. Petru Rares, nr. 24.

Art. 4. S.L.L.I.C.S. Neamţ este persoană juridică şi a fost înscris în poziţia nr. 4 în registrul de persoane juridice în baza sentinţei civile nr. 4/1990 emisă de Judecătoria Piatra Neamţ.

Art. 5. S.L.L.I.C.S. Neamţ este afiliat la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I.), la Uniunea Judeţeană a Sindicatelor Democratice Neamţ (U.J.S.D. Neamţ) şi la Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (C.S.D.R.)

Art. 6. Sindicatul are dreptul la publicaţii, siglă, sigiliu, ştampila, însemne, drapel, imn şi legitimaţii proprii.

Art. 7. Modificările prezentului Statut pot fi făcute numai de către Conferinţa Judeţeană.

 

CAPITOLUL II – OBIECTIVELE S.L.L.I.C.S. NEAMŢ

Art. 8.

a. să apere drepturile membrilor de sindicat prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte şi în contractele de muncă.

b. să acţioneze ca factor activ pentru creşterea calităţii şi eficienţei actului educativ, îmbunătăţirea activităţii profesionale a celor care lucrează în învăţământ precum şi pentru îmbunătăţirea standardului de viaţă al acestora.

c. să asigure asistenţă juridică pentru membrii de sindicat;

d. să acţioneze pentru menţinerea locurilor de muncă ale membrilor de sindicat, pentru promovarea şi apărarea drepturilor legate de muncă şi de protecţia muncii, de asistenţă şi protecţie socială;

e. să asigure protecţia liderilor şi membrilor de sindicat, să achiziţioneze baze de odihnă şi tratament pentru membrii de sindicat;

f. să înfiinţeze şi să administreze în condiţiile legii, în interesul membrilor de sindicat, unităţi economico-sociale, comerciale şi de turism;

g. să înfiinţeze o editură proprie;

h. să elaboreze şi să implementeze programe de formare profesională continuă şi alte tipuri de programe destinate membrilor de sindicat;

i. să se acrediteze ca furnizori de educaţie şi formare profesională continuă.

 

CAPITOLUL III – PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 Art. 9. S.L.L.I.C.S. Neamţ este independent faţă de organele de stat, faţă de partidele şi grupările de politice, faţă de organizaţiile patronale şi faţă de oricare alte organizaţii.

Art. 10. S.L.L.I.C.S. Neamţ îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia naţională, cu prevederile prezentului Statut şi în spiritul Convenţiei nr. 87/1948 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

Art. 11. Sindicatul are dreptul de a-şi elabora reglementări proprii, de a-şi alege liber reprezentanţii, de a-şi organiza gestiunea şi activitatea precum şi de a-şi formula programe proprii de acţiune.

Art. 12. Sindicatul nu poate fi dizolvat şi nu i se poate suspenda activitatea în baza unor dispoziţii ale organelor administraţiei de stat.

 

 CAPITOLUL IV – MODALITĂŢI DE ACŢIUNE

 Art. 13. Pentru realizarea obiectivelor, S.L.L.I.C.S. va acţiona prin:

1. Mijloace specifice luptei sindicale:

a. negocierea, concilierea, medierea, arbitrajul;

b. petiţia, protestul, mitingul, demonstraţia;

c. sesizarea organelor de justiţie în situaţia încălcării drepturilor şi libertăţilor sindicale, profesionale şi salariale prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate, precum şi a celor prevăzute de Convenţiile Internaţionale ratificate de România;

d. sesizarea Inspectoratului Şcolar Judeţean, a Ministerului Educaţiei şi a altor instituţii ale statului;

e. sesizarea Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi a altor foruri internaţionale în cazul încălcării, de către autorităţile române, a drepturilor şi libertăţilor sindicale;

f. greva;

g. alte forme legale de luptă sindicală;

h. elaborarea de proiecte de acte normative;

i. delegarea de reprezentanţi care să negocieze cu conducerile administraţiei locale divergenţele apărute;

j. urmărirea ca la şedinţele consiliilor de administraţie din unităţile şcolare să fie invitaţi reprezentanţii grupelor sindicale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate;

k. cooperarea cu alte organizaţii sindicale naţionale şi internaţionale;

2. Crearea/ Oferirea de servicii adresate membrilor de sindicat ai organizaţiilor afiliate, cum ar fi:

a. programe de formare profesională continuă;

b. programe de reconversie profesională;

c. încheierea unor contracte cu diverşi furnizori de servicii, pentru a satisface interesele profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor de sindicat.

 

CAPITOLUL V – MEMBRII DE SINDICAT

Art. 14. Poate fi membru al Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ orice persoană care:

– este lucrător într-o instituţie de învăţământ sau cercetare ştiinţifică de pe raza judeţului Neamţ, indiferent de angajator;

– cunoaşte şi respectă prevederile prezentului Statut;

– face cerere de înscriere în sindicat şi plăteşte cotizaţia de membru stabilită de Conferinţa judeţeană.

 

CAPITOLUL VI – DREPTURILE şi ÎNDATORIRILE MEMBRILOR DE SINDICAT

Art. 15. Membrii de sindicat au următoarele drepturi:

– să participe la toate acţiunile sindicale şi să beneficieze de rezultatele acestora;

– să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale sindicatului;

– să-şi exprime liber şi deschis opiniile cu privire la activitatea sindicatului;

– să fie reprezentaţi, la cerere, de către sindicat, în litigiile ce privesc interesele lor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive;

– să adreseze orice petiţie organelor de conducere sindicale;

– să folosească împreună cu familia bazele culturale, sportive şi turistice ale sindicatului;

– să primească ajutoare sociale din fondurile sindicatului pentru situaţiile stabilite de către Consiliul Judeţean al S.L.L.I.C.S. Neamţ;

– să beneficieze de prevederile contractelor colective de muncă;

– să participe la activităţi de formare profesională;

– să fie recompensaţi moral şi material pentru contribuţii deosebite la activitatea sindicală;

Art. 16. Membrii sindicatului au următoarele îndatoriri:

– să achite lunar cotizaţia stabilită prin statut;

– să respecte hotărârile adoptate, cu majoritate simplă de voturi, de Adunarea Generală a membrilor de sindicat din organizaţia din care fac parte şi validate de Biroul Operativ al S.L.L.I.C.S. Neamţ;

– să participe solidar la acţiunile revendicative iniţiate de S.L.L.I.C.S. Neamţ, U.J.S.D. Neamţ şi C.S.D.R.;

– să apere democraţia sindicală, drepturile, libertăţile şi independenţa sindicală;

– să-şi exercite drepturile sindicale astfel încât să nu lezeze drepturile celorlalţi membri ai sindicatului;

– să cunoască şi să respecte legislaţia din domeniul învăţământului, prevederile contractelor colective de muncă şi pe cele ale prezentului statut;

 

CAPITOLUL VII – ABATERI ŞI SANCŢIUNI

Art. 17. Se consideră abateri de la statut următoarele:

– defăimarea şi subminarea prin vorbe şi fapte a activităţilor şi acţiunilor sindicale;

– încercarea de a influenţa activitatea sindicală în favoarea unor grupări politice, religioase sau de altă natură;

– crearea de sciziuni sau fracţiuni în interiorul organizaţiilor sindicale;

– neachitarea cotizaţiei sindicale.

Art. 18. Orice abatere săvârşită se pune în discuţia organizaţiei sindicale, care, în funcţie de gravitate, hotărăşte asupra următoarelor sancţiuni:

– atenţionare verbală;

– atenţionare în scris;

– suspendare din funcţie pe o anumită perioadă;

l excluderea din organizaţie pentru neplata cotizaţiei timp de 3(trei) luni consecutiv sau pentru alte abateri grave.

 

CAPITOLUL VIII – SURSE DE VENITURI

Art. 19. Fondurile băneşti şi celelalte mijloace materiale ale sindicatului se constituie din:

– cotizaţia membrilor de sindicat stabilită prin Conferinţa Judeţeană şi reţinută pe stat de plată;

– din donaţiile şi sponsorizările persoanelor fizice şi juridice;

– din venituri realizate de societăţile comerciale proprii;

– din patrimoniul primit ca succesiune;

– din alte surse.

Art. 20. Cotizaţia lunară reprezintă 0,50% din salariul brut.

Art. 21. Biroul Operativ va desemna anual o comisie de inventariere şi casare a bunurilor din patrimoniul sindical, care va întocmi formele legale de inventariere şi casare.

 

CAPITOLUL IX – ORGANELE DE CONDUCERE. DENUMIREA LOR, MODUL DE ALEGERE ȘI REVOCARE. DURATA MANDATELOR ȘI ATRIBUŢIILE ORGANELOR DE CONDUCERE

Art. 22. Organele de conducere ale S.L.L.I.C.S. Neamţ sunt:

– Conferinţa Judeţeană;

– Consiliul Judeţean;

– Biroul Operativ;

– Preşedintele.

Art. 23. În sindicatele de bază, constituite în instituţiile de învăţământ sau de cercetare ştiinţifică, organele de conducere sunt Adunarea Generală a membrilor de sindicat, Biroul Operativ format din trei – şapte membri şi liderul

Adunarea Generală se convoacă din cinci în cinci ani, de către liderul de sindicat şi alege cu majoritate simplă de voturi Biroul Operativ, format din lider, vicelider, secretar şi membri.

Biroul Operativ şi liderul conduc activitatea sindicală între Adunările Generale şi desemnează reprezentanţii în Comisia paritară de la nivelul unităţii de învăţământ sau cercetare ştiinţifică.

Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată de către Biroul Operativ, de către liderul de sindicat sau, la cererea a 1/3 dintre membrii de sindicat, ori de cate ori este nevoie şi hotărăşte cu majoritatea simplă de voturi asupra problemelor puse în discuţie.

Art. 24. Participarea membrilor de sindicat la Conferinţa Judeţeană de analiza a activităţii şi alegerea organelor de conducere se face prin delegaţi. Norma de reprezentare se stabileşte de Consiliul Judeţean. Liderii sindicatelor de bază şi membrii Consiliului Judeţean sunt delegaţi de drept la Conferinţa Judeţeană. Ceilalţi delegaţi sunt aleşi prin vot deschis şi majoritate simplă de voturi, de către adunările generale ale membrilor de sindicat.

Art. 25. a. Conferinţa Judeţeană se convoacă de către Consiliul Judeţean o data la cinci ani;

 b. Data, locaţia şi ordinea de zi a Conferinţei Judeţene se vor stabili de către Consiliul Judeţean cu cel puţin o lună de zile înaintea desfăşurării conferinţei şi se vor anunţa liderilor de sindicat.

Art. 26. Conferinţa Judeţeană este statutar constituită în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor şi decid prin vot deschis şi majoritate simplă de voturi asupra problemelor puse în discuţie.

Art. 27. a. Candidaţii zonelor pentru Consiliul Judeţean (zona Piatra Neamţ, zona Roman, zona Târgu Neamţ, care, de regulă, sunt lideri de sindicat se aleg, prin vot deschis şi majoritate simplă, în cadrul Adunărilor Generale ale liderilor din zonele respective, desfăşurate înaintea Conferinţei Judeţene.

 b. Adunarea Generala a liderilor din fiecare zonă desemnează prin vot deschis şi majoritate simplă câte un candidat pentru comisia de cenzori.

 c. Conducerea operativa a zonelor se asigură de liderul acesteia şi membrii Consiliului Judeţean din zona respectivă.

Art. 28. a. Conferinţa Judeţeană are următoarele atribuţii:

– dezbate şi aprobă raportul de analiza al activităţii Consiliului Judeţean şi Strategia privind activitatea sindicatului pe următorii cinci ani;

– dezbate şi aprobă raportul comisiei de cenzori;

– dezbate şi aprobă modificările de statut;

– hotărăşte afilierea sau retragerea din federaţie, uniunea judeţeană sau confederaţie;

– validează, prin vot deschis, candidaţii pentru Consiliul Judeţean aleşi pe zone şi Comisia de cenzori, formata din trei membri, reprezentanţi ai zonelor;

b. Sunt declaraţi aleşi ca membri ai Consiliului Judeţean candidaţii care au întrunit jumătate plus unu din voturile delegaţilor prezenţi la conferinţă.

c. În caz de invalidare, delegaţii zonei respective îşi desemnează alţi candidaţi, dintre delegaţii zonei respective prezenţi, care sunt supuşi unui al doilea tur de vot deschis în plenul conferinţei.

d. Organele pentru conducerea lucrărilor Conferinţei Judeţene, precum şi modul de desfăşurare al acesteia se stabilesc printr-un regulament propus de Consiliul Judeţean şi aprobat de Conferinţa Judeţeană.

Art. 29. Conferinţa Judeţeană instituie funcţia de Preşedinte Fondator al S.L.L.I.C.S. Neamţ.

Art. 30. Conferinţa Judeţeană desemnează pe domnul profesor Florin Florescu Preşedinte Fondator al S.L.L.I.C.S. Neamţ.

Art. 31.a. Conferinţa Judeţeană instituie titlul de membru de onoare al S.L.L.I.C.S. Neamţ, recunoscut prin „Diploma de onoare”.

b. Membrii de onoare ai S.L.L.I.C.S. Neamţ pot fi invitaţi la acţiunile sindicatului şi consultaţi în problemele de interes sindical.

Art. 32. Consiliul Judeţean se întruneşte în prima şedinţă, în timpul conferinţei, pentru a alege prin vot deschis şi majoritate simplă, Biroul Operativ format din:

– un preşedinte;

– un secretar;

– trei vicepreşedinţi – lideri ai celor trei zone.

De asemenea, se întruneşte Comisia de cenzori care îşi alege preşedintele.

Art. 33. a. Consiliul Judeţean se întruneşte în şedinţe de lucru trimestriale sau ori de cate ori este nevoie şi este considerat statutar în prezenta a jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

b. Consiliul Judeţean constituie comisii pe domenii de activitate şi alege, prin vot deschis, coordonatorii acestora.

Art. 34. Atribuţiile principale ale Consiliului Judeţean sunt următoarele:

– conduce întreaga activitate sindicală între Conferinţele Judeţene;

– acţionează prin înfăptuirea hotărârilor Conferinţei Judeţene;

– stabileşte proiectul anual de venituri şi cheltuieli şi aprobă finanţarea acţiunilor şi cumpărarea mijloacelor de inventar ce depăşesc suma de 3000 de euro;

– propune modificări ale statutului în concordanţă cu Legea Sindicatelor şi Constituţia României;

– stabileşte norma de reprezentare la Conferinţa Judeţeană;

– stabileşte numărul candidaţilor pe zone pentru Consiliul Judeţean pe criterii de reprezentativitate şi socio-profesionale;

– hotărăşte declanşarea conflictelor de munca în conformitate cu prevederile legale;

– hotărăşte afilierea cu alte organizaţii sindicale;

– stabileşte indemnizaţia de participare la şedinţele Consiliului Judeţean;

– îndeplineşte orice atribuţii şi sarcini încredinţate de către Conferinţa Judeţeană;

– convoacă, la propunerea Biroului Operativ sau la cererea a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Judeţean, precum şi la cererea a 1/3 din numărul membrilor sindicatului judeţean, Conferinţa Judeţeană Extraordinara pentru situaţii deosebite.

Art. 35.a. Şedinţele Consiliului Judeţean se convoacă la cererea preşedintelui, a Biroului Operativ sau a 2/3 din membrii săi;

b. Lucrările Consiliului Judeţean se consemnează în procesele verbale, care se arhivează.

Art. 36. Hotărârile în Consiliul Judeţean se iau prin vot deschis cu majoritate de cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului Judeţean.

Art. 37. Biroul Operativ are următoarele atribuţii principale:

– duce la îndeplinirea hotărârile Conferinţei şi ale Consiliului Judeţean;

– ia măsuri pentru rezolvarea problemelor curente ale Sindicatului Judeţean;

– la propunerea preşedintelui, poate desemna consilieri pe domenii de activitate sindicală şi le stabileşte atribuţiile;

– stabileşte cuantumul ajutoarelor sociale; aprobă încadrarea şi eliberarea din funcţie a personalului de excuţie neeligibil al sindicatului; desemnează reprezentanţii sindicatului în organismele tripartite;

– aprobă finanţarea activităţilor şi cumpărarea mijloacelor de inventar cu o valoare de sub 3000 euro;

– informează şi răspunde pentru activitatea sa în faţa Consiliului Judeţean şi a Conferinţei judeţene.

Art. 38. Biroul Operativ poate lua decizii în prezenţa a jumătate plus unu din membri şi cu o majoritate de cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

Art. 39. Preşedintele S.L.L.I.C.S. Neamţ are următoarele atribuţii:

– coordonează şi conduce întreaga activitate a sindicatului;

– informează Biroul Operativ asupra activităţii desfăşurate în intervalul dintre şedinţele Biroului Operativ;

– reprezintă Sindicatul Judeţean în raporturile cu persoanele juridice şi fizice;

– deleagă competenţe pentru membrii Biroului Operativ, Consiliului Judeţean şi pentru alţi membri de sindicat;

– convoacă Biroul Operativ din propria iniţiativă sau la cererea a jumătate plus unu din numărul membrilor biroului;

– propune Biroului Operativ convocarea Conferinţei Judeţene Extraordinare;

– semnează documentele financiare;

– aproba finanţarea activităţilor şi cumpărarea mijloacelor de inventar cu valoarea de sub 1000 euro.

 

CAPITOLUL X – PROCESE INTERNE şi MODALITĂŢI DE AFILIERE LA FEDERAŢII şi CONFEDERAŢII

Art. 40. În evoluţia sa în timp, activitatea sindicatului, pot interveni unele procese interne constând în:

– comasarea cu un alt sindicat, caz în care patrimoniul se transmite integral noului sindicat;

– divizarea pe criterii administrative – teritoriale prin hotărâri guvernamentale, caz în care patrimoniul se distribuie proporţional cu numărul membrilor sindicatelor rezultate – în acest caz se constituie o comisie de lichidare a patrimoniului formată dintr-un număr egal de membri ai sindicatelor noi;

– dizolvarea sindicatului, în caz în care patrimoniul se conserva pana la reorganizarea sau înfiinţarea unui alt sindicat reprezentativ din învăţământ, care sa cuprindă cel puţin ½ din numărul angajaţilor din învăţământ şi ½ din unităţile şcolare ale judeţului.

 

CAPITOLUL XI – DISPOZITII FINALE şi TRANZITORII

 Art. 41. Membrii de sindicat care deţin funcţii de conducere în cadrul partidelor politice sau în instituţiile publice nu pot să candideze pentru funcţii în conducerea S.L.L.I.C.S. Neamţ.

Art. 42. La cererea Sindicatului, Federaţia, Uniunea Judeţeană şi Confederaţia la care este afiliat poate delega reprezentanţi care să negocieze cu conducerile administrative, să-I asiste la negocieri, sau să-l reprezinte, în toate situaţiile, interesele.

Art. 43. Patrimoniul Sindicatului poate fi constituit şi folosit conform prevederilor din legislaţia naţională şi din statutul propriu.

Art. 44. Sindicatul va aduce la cunoştinţa Judecătoriei unde s-a înregistrat, orice modificare a Statutului în termen de 30 de zile.

Art. 45. Prezentul Statut a fost modificat şi adoptat în Conferinţa Judeţeană din data de 22.06.2013.