STRATEGIA Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ – pentru perioada 2023-2028, aprobată în Conferinţa Judeţeană a SLLICS Neamţ, desfăşurată în data de 21 octombrie 2023, la Tg. Neamţ

Strategia Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ pentru perioada 2023-2028, se referă la acţiunile sindicale prin care vor fi promovate şi apărate interesele profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive, ale membrilor de sindicat.

Obiective:

1. Implicarea în acţiunile sindicale care urmăresc obţinerea unei salarizări corecte pentru cei care lucrează în sistemul de învăţământ;

2. Implicarea în monitorizarea respectării legislaţiei pentru învăţământul preuniversitar, precum şi a celei referitoare la relaţiile de muncă;

3. Menţinerea locurilor de muncă prin respectarea numărului maxim de elevi la clasă, prevăzut de lege şi prin respectarea normativelor de muncă în vigoare;

4. Asigurarea unor condiţii decente de muncă;

5. Păstrarea unităţii sindicale la nivel judeţean, federativ şi confederativ;

6. Creşterea eficienţei managementului organizaţiei sindicale;

7. Promovarea fermă în cadrul organizaţiei a principiului solidarităţii;

8. Creşterea nivelului de profesionalizare a liderilor şi membrilor de sindicat.

Acţiuni:

1. Monitorizarea respectării grilei de salarizare propuse de către sindicate pentru învăţământ şi care urmează să facă parte din noua lege a salarizării în sectorul bugetar, aşa cum s-a convenit în urma grevei din mai – iunie 2023;

2. Aplicarea corectă şi unitară în toate unităţile de învăţământ, prin decizii ale Comisiei paritare ISJ Neamţ – Sindicat, a conţinuturilor documentelor normative elaborate pentru învăţământ;

3. Intervenţii directe pe lângă ordonatorii de credite pentru a se preveni abuzurile în aplicarea actelor normative elaborate pentru învăţământ.

4. Acţiuni în instanţă pentru respectarea actelor normative specifice sistemului de învăţământ, atunci când este cazul;

5. Implicarea în executarea hotărârilor judecătoreşti deja pronunţate, prin:

• Elaborarea de cereri de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti, adresate angajatorilor;

• Discuţii directe cu ordonatorii de credite;

• Plângeri penale;

• Executări silite.

6. Intervenţii pe lângă ordonatorii de credite pentru plata la timp a salariilor.

7. Implicarea în promovarea unui dialog social real prin participarea activă în structurile de dialog bipartit şi tripartit al unor instituţii ca ITM, AJOFM, CAS, Comisia paritară de la nivelul ISJ Neamţ, Comisiile paritare din unităţile şcolare, Comisia de dialog social de pe lângă Prefectura Neamţ, Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională pentru adulţi, Comisia pentru egalitate de şanse precum şi prin participarea ca observatori în Consiliul de administraţie al ISJ Neamţ, Consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare, Comisiile de disciplină din unităţile şcolare, Colegiul de disciplină de pe lângă ISJ Neamţ, Comisiile pentru acordarea gradaţiilor de merit şi cea pentru mobilitatea personalului didactic.

8. Demersuri pentru constituirea Consiliului Consultativ de la nivelul Casei Teritoriale de Pensii Neamţ;

9. Promovarea unui dialog permanent cu alte organizaţii sindicale, cu organizaţiile de elevi, studenţi şi părinţi precum şi cu ONG-urile care se implică în proiecte ce vizează educaţia.

10. Punerea în dezbaterea Comisiei de dialog social de pe lângă Prefectura Neamţ a unor teme fundamentale pentru sistemul de învăţământ (structură, finanţare, normare, salarizare, condiţii de muncă, protecţie socială).

11. Informarea permanentă a membrilor de sindicat despre acţiunile organizate de către sindicatul judeţean, federaţie şi confederaţie prin intermediul mass-media, a revistei „Apostolul”, a site-ului sindicatului, comunicate şi materiale trimise prin poşta electronică în unităţile şcolare şi liderilor de sindicat sau prin întâlniri directe cu membrii de sindicat.

12. Consultarea membrilor de sindicat la luarea deciziilor care vizează declanşarea unor eventuale mişcări revendicative.

13. Implicarea în mişcarea sindicală naţională şi internaţională prin participarea la acţiunile organizate de federaţie şi confederaţie.

14. Demersuri pe lângă ISJ Neamţ, Ministerul Educaţiei şi alte instituţii pentru rezolvarea unor probleme punctuale ale membrilor de sindicat.

15. Consolidarea grupelor sindicale din şcoli prin reorganizarea lor în cazul restructurării reţelei de învăţământ şi prin acordarea de asistenţă în vederea organizării alegerilor de noi birouri sindicale, acolo unde este cazul.

16. Consilierea membrilor de sindicat cu privire la drepturile lor, ce decurg din legi şi alte acte normative.

17. Medierea unor eventuale stări conflictuale între membrii de sindicat şi conducerile unităţilor şcolare.

18. Solidarizarea cu membrii de sindicat aflaţi în dificultate prin derularea programului de ajutoare sociale.

19. Identificarea unor surse de finanţare naţionale şi europene pentru proiecte educative şi sindicale.

20. Organizarea şi derularea unor activităţi de formare profesională şi sindicală (cursuri, simpozioane, dezbateri, ateliere de lucru).

21. Identificarea posibilităţilor de a realiza parteneriate sociale avantajoase pentru membrii de sindicat.

22. Schimburi de bune practici naţionale şi internaţionale, în special cu Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova.

23. Asigurarea de bilete de odihnă şi tratament pentru membrii de sindicat la preţuri avantajoase.

24. Participarea la activităţi culturale şi sportive.

25. Recenzarea anuală a membrilor de sindicat.