Acţiuni ale Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ pentru anul 2020

Prin acţiunile sindicale din anul 2020 se urmăreşte îndeplinirea obiectivelor din Strategia S.L.L.I.C.S. Neamţ, pentru perioada 2018 – 2023, strategie aprobată în cadrul Conferinţei Judeţene din iunie 2018.

1. Propuneri pentru modificarea articolului 12, aliniatul 8 din Legea Educaţiei Naţionale în felul următor: „Elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic cu durata de minimum 3 ani beneficiază de masă şi cazare gratuite în cantinele şi internatele şcolare. Acoperirea cheltuielilor pentru cazarea şi masa acestora se asigură din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

2. Elaborarea unor propuneri pentru o nouă Lege a Educaţiei Naţionale şi pentru Statutul personalului didactic.

3. Propuneri pentru mărirea coeficienţilor de ierarhizare din grila de salarizare pentru învăţământ prevăzută de Legea 153/2017.

4. Propuneri pentru elaborarea conţinuturilor, sau modificarea lor, din actele normative privitoare la învăţământ.

5. Aplicarea corectă şi unitară în toate unităţile de învăţământ prin decizii ale Comisiei paritare ISJ Neamţ – Sindicat, a conţinuturilor documentelor normative elaborate pentru învăţământ.

6. Intervenţii directe pe lângă ordonatorii de credite pentru a se preveni abuzurile în aplicarea actelor normative elaborate pentru învăţământ.

7. Acţiuni în instanţă:

– Continuarea acţiunilor în instanţă pentru „lămurire dispozitiv” privitoare la hotărârile judecătoreşti pe dobânda legală;

– Promovarea de acţiuni în instanţă pentru respectarea actelor normative specifice sistemului de învăţământ, dacă este cazul;

– Iniţierea de acţiuni în instanţă pentru o salarizare corectă a personalului, dacă este cazul.

Implicarea în executarea hotărârilor judecătoreşti deja pronunţate, prin:

◦ Elaborarea de cereri de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti, adresate angajatorilor;

◦ Discuţii directe cu ordonatorii de credite;

◦ Plângeri penale;

◦ Executări silite.

8. Intervenţii pe lângă ordonatorii de credite pentru plata la timp a salariilor.

9. Implicarea în promovarea unui dialog social real prin participarea activă în structurile de dialog bipartit şi tripartit al unor instituţii ca ITM, AJOFM, CAS, Comisia paritară de la nivelul ISJ Neamţ, Comisiile paritare din unităţile şcolare, Comisia de dialog social de pe lângă Prefectura Neamţ, Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională pentru adulţi, Comisia pentru egalitate de şanse precum şi prin participarea ca observatori în Consiliul de administraţie al ISJ Neamţ, Consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare, Comisiile de disciplină din unităţile şcolare, Colegiul de disciplină de pe lângă ISJ Neamţ, Comisiile pentru acordarea gradaţiilor de merit şi cea pentru mobilitatea personalului didactic.

10. Promovarea unui dialog permanent şi parteneriate cu alte organizaţii sindicale, precum şi cu ONG-urile care se implică în proiecte ce vizează educaţia.

11. Informarea permanentă a membrilor de sindicat despre acţiunile organizate de către sindicatul judeţean, federaţie şi confederaţie prin intermediul mass-media, a revistei Apostolul, a site-ului sindicatului şi a paginii de Facebook „Sindicatul din Învăţământ Neamţ”, comunicate şi materiale trimise prin poşta electronică în unităţile şcolare şi liderilor de sindicat sau prin întâlniri directe cu membrii de sindicat.

12. Consultarea membrilor de sindicat la luarea deciziilor care vizează declanşarea unor eventuale mişcări revendicative.

13. Implicarea în mişcarea sindicală naţională şi internaţională prin participarea la acţiunile organizate de federaţie şi confederaţie.

14. Demersuri pe lângă ISJ Neamţ, Ministerul Educaţiei şi alte instituţii pentru rezolvarea unor probleme punctuale ale membrilor de sindicat, dacă este cazul.

15. Consolidarea grupelor sindicale din şcoli prin reorganizarea lor în cazul restructurării reţelei de învăţământ şi prin acordarea de asistenţă în vederea organizării alegerilor de noi birouri sindicale, acolo unde este cazul.

16. Consilierea membrilor de sindicat cu privire la drepturile lor, ce decurg din legi şi alte acte normative.

17. Medierea unor eventuale stări conflictuale între membrii de sindicat şi conducerile unităţilor şcolare.

18. Solidarizarea cu membrii de sindicat aflaţi în dificultate prin derularea programului de ajutoare sociale.

19. Identificarea unor surse de finanţare naţionale şi europene pentru proiecte educative şi sindicale. Elaborarea şi depunerea spre evaluare a unor proiecte Erasmus+.

20. Organizarea şi derularea unor activităţi de formare profesională şi sindicală (cursuri, simpozioane, dezbateri, ateliere de lucru).

21. Derularea unui program de formare pentru toţi liderii de sindicat din judeţ cu tema „Open Mind”.

22. Identificarea posibilităţilor de a realiza noi parteneriate sociale avantajoase pentru membrii de sindicat.

23. Schimburi de bune practici naţionale şi internaţionale, în special cu Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova şi cu organizaţii ale românilor din Cernăuţi (Ucraina).

24. Asigurarea de bilete de odihnă şi tratament pentru membrii de sindicat la preţuri avantajoase.

25. Participarea la activităţi culturale şi sportive (Spartachiada Profesorilor – Suceava, concurs de pescuit etc.)

26. Implicarea în organizarea unor activităţi legate de împlinirea a 102 de ani de la Marea Unire.

27. Aniversarea a 30 de ani de la înfiinţarea Sindicatului din Învăţământ Neamţ.

28. Recenzarea anuală a membrilor de sindicat.

Preşedintele S.L.L.I.C.S. Neamţ,

Prof. Gabriel PLOSCĂ