Workshop-ul „Analiza europeană şi multi-regională a situaţiei egalităţii de şanse şi de gen” – Piatra Neamţ, 5 – 8 iulie 2011

Obiective realizate 

Scopul principal al acestui workshop a fost acela de a promova la nivel multi-regional principiul egalităţii de şanse şi de gen, în conformitate cu standardele UE, inclusiv prin transferul de bune practici, de a evalua situaţia actuală a acestor principii la nivel european şi naţional, de a informa şi conştientiza asupra importanţei lor în rândul partenerilor sociali şi în instituţiile de educaţie prin activităţi inovatoare, precum şi analiza contribuţiei partenerilor sociali la 101abordarea integratoare a perspectivei de gen.

 

Tematica abordată 

Comunicările (prezentate oral şi în format powerpoint) s-au concentrat asupra mai multor teme de actualitate cum ar fi:

Conceptul de egalitate de şanse şi de gen – noţiuni generale (legislaţie, regulamente şi politici în mod general);

Egalitatea de şanse în legislaţia naţională şi comunitară;

Discriminarea ca fenomen: concept, tipuri de discriminare, consecinţe;

Standarde europene în domeniul egalităţii de şanse şi de gen;

Analiza situaţiei egalităţii de şanse şi de gen – instituţii europene şi naţionale;

Oportunităţi de sensibilizare a reprezentanţilor partenerilor sociali în promovarea conceptului de egalitate de şanse şi gen;

Standarde europene în domeniul discriminării;

Analiza fenomenului discriminării;

Reacţia sindicatelor faţă de discriminare.

 

Rezultate obţinute

Prelegerile susţinute şi discuţiile purtate au subliniat probleme importante şi au evidenţiat numeroase aspecte cum ar fi:

* conceptele de egalitatea de şanse şi gen şi discriminare aplicate în numeroase ţări europene, trebuie să-şi găsească un loc mai important în societatea noastră, în crearea unei responsabilităţi sociale pentru toate vârstele. Experienţa italiană şi cea spaniolă poate oferi soluţii de interes major şi pentru România, având în vedere că în cele două ţări există un minister al egalităţii de şanse;

* sunt necesare acţiuni de promovare a implicării femeilor în activităţi civice, de identificare şi recunoaştere a zonelor de activitate şi participare civică unde femeile s-au implicat deja şi dezvoltarea de parteneriate cu principalele organizaţii neguvernamentale care le reprezintă;102

* s-a remarcat că nu există un sistem transparent de raportare şi control cu privire la cazurile de discriminare din instituţiile de educaţie;

* s-a constatat că este esenţial să aibă loc întâlniri cu organizaţiile patronale şi sindicale de la nivel local pentru identificarea celor mai eficiente metode de a asigura un echilibru între viaţa de familie şi viaţa profesională;

* reactivarea Comisiilor Judeţene pentru egalitatea de şanse (COJES) în regiunea NV (în regiunea NE ele au funcţionat din anul 2003 fără întrerupere);

* s-a discutat şi susţinerea măsurilor de prevenire şi combatere a traficului cu femei, a violenţei în familie şi a hărţuirii sexuale;

* s-a observat că e necesară implicarea bărbaţilor în promovarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

* a fost evidenţiată necesitatea înfiinţării şi/ sau extinderii serviciilor de informare şi consiliere pentru un număr cât mai mare de persoane, pentru a spori conştientizarea acestora cu privire la pericolul discriminării şi pentru a încuraja totodată schimbul de bune practici;

* importanţa rolului sindicatelor în combaterea discriminării; negocierea contractelor colective de muncă este mecanismul cheie în combaterea cazurilor de discriminare, în luarea unor măsuri non-discriminare şi promovarea diversităţii;

* s-a evidenţiat importanţa rolului jucat de mass-media în informarea publicului larg;

* s-a remarcat lipsa unor politici coerente din partea Ministerului Muncii;

* s-a convenit că principalul rezultat preconizat al proiectului în domeniul educaţiei va fi prevenirea şi reducerea cazurilor de discriminare în regiunile NE, NV şi Bucureşti-Ilfov;

* au fost precizate măsuri care se impun pentru prevenirea discriminării în mediile şcolare;

* s-a menţionat necesitatea adoptării unor măsuri imediate pentru a garanta respectarea principiului egalităţii de şanse şi de gen;

* în cadrul activităţilor interactive au fost enumerate şi discutate cazuri de discriminare cunoscute/ trăite;

* s-a precizat că rolul psihologului şcolar este extrem de important în instituţiile de educaţie;

* s-a observat că angajamentul politic pentru combaterea discriminării şi promovarea egalităţii de şanse şi de tratament la locul de muncă este exprimat în cele trei ţări: România, Italia, Spania, cu menţiunea că ultimele două ţări au un minister care se ocupă cu egalitatea de şanse, elaborând totodată un plan naţional în acest sens (privind violenţa fizică şi psihică asupra femeilor, pentru copiii maltrataţi, pentru protejarea victimelor violenţei sexuale etc.);

* s-a remarcat că e necesară stimularea participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile procesului decizional;

* s-a discutat aspectul adoptării unor măsuri care să combată stereotipurile şi rolurilor sexiste transmise de publicitate şi mass media în general.

 

Informaţii privind organizarea evenimentului

103

Workshop-ul cu tema: ANALIZA EUROPEANĂ ŞI MULTI-REGIONALĂ A SITUAŢIEI EGALITĂŢII DE ŞANSE ŞI DE GEN avut loc în perioada 5–8 iulie 2011 la Piatra Neamţ, în salonul Bianca din cadrul Complexului Grand Hotel Ceahlău, str. Ştefan cel Mare nr. 3.

Organizatorul acestui workshop a fost:

Sindicatul Liber al Lucrărilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ.

Invitaţiile de participare au fost transmise prin poştaşi e-mail următorilor factori interesaţi:

1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ;

2. Casa Corpului Didactic Neamţ;

3. Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale;

4. Instituţii de învăţământ: Colegiul Tehnic «Gheorghe Cartianu» Piatra Neamţ, Grupul Şcolar «Gheorghe Leonida» Piatra Neamţ, Colegiul Tehnic Piatra Neamţ, Grupul Şcolar Bicaz, Şcoala Agapia, Liceul de Artă Roman, Şcoala Secuieni, Colegiul Tehnic «Ion Creangă» Târgu Neamţ, Grupul Şcolar «Vasile Sav» Roman, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman, Şcoala Bălţăteşti, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ.

5. Uniuni sindicale teritoriale: BNS, Cartel Alfa, CNSLR „Frăţia”, MERIDIAN;

6. Prefectura Neamţ;

7. Primăria Neamţ;

8. Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ;

9. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

  1.  ONG –uri.

 

De asemenea, pe site-ul www.slineamt.ro au fost postate afişul precum şi invitaţia de participare. Lucrările workshop-uluiau avut loc în salonul Bianca din cadrul Complexului Grand Hotel Ceahlău. Pentru buna desfăşurare a workshop-ului, sala a fost dotată cu echipamente pentru traducere simultană, flip-chart, hârtie, markere, videoproiector, ecran, laptop cu conexiune la internet wireless. Lucrările workshop-ului s-au desfăşurat pe durata a patru zile.

 

Expunerile susţinute au fost următoarele:

* Conceptul de egalitate de şanse şi de gen – noţiuni generale;

* Egalitatea de şanse în legislaţia naţională şi comunitară;

* Discriminarea ca fenomen: concept, tipuri de discriminare, consecinţe;

* Standarde europene în domeniul egalităţii de şanse şi de gen;

* Analiza situaţiei egalităţii de şanse şi de gen (1) – instituţii europene şi naţionale;

* Analiza situaţiei egalităţii de şanse şi de gen (2) – Studiu de caz: Italia şi Spania;

* Analiza situaţiei egalităţii de şanse şi de gen (3) – Studiu de caz: România – exemple de bună practică;

* Oportunităţi de sensibilizare a reprezentanţilor partenerilor sociali în promovarea conceptului de egalitate de şanse şi gen;

* Standarde europene în domeniul discriminării;

* Analiza fenomenului discriminării – studiu de caz: Italia şi Spania;

* Analiza fenomenului discriminării – studiu de caz şi exemple de bună practică: România/ Regiunea N-V;

* Reacţia sindicatelor faţă de discriminare. Exemple de bună practică în combaterea disriminării.

 

Concluzii:

Workshop-ul cu tema Analiza europeană şi multi-regională a situaţiei egalităţii de şanse şi de gen care s-a desfăşurat pe parcursul a patru zile a avut ca principal rezultat faptul că a reuşit să reunească reprezentanţi din 3 ţări care a au dezbătut din punct de vedere european şi multi-regional situaţia egalităţii de şanse şi de gen. Din concluziile finale a reieşit că acest workshop şi-a atins pe deplin scopul, în sensul realizării unui schimb util de idei şi experienţe în ceea ce priveşte discriminarea şi egalitatea de şanse şi de gen.

Reprezentanţii din instituţiile participante au salutat iniţiativa Sindicatului Liber al Lucrărilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ, beneficiarul proiectului PROMOVAREA PRIN ACTIVITĂŢI INOVATOARE A EGALITĂŢII DE ŞANSE ŞI DE GEN ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR PARTENERILOR SOCIALI CU ACCENT PE INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE (POSDRU/97/6.3/S/63072), de a aborda într-o manieră integrată principiul egalităţii de şanse şi de gen şi fenomenul discriminării.

Persoanele participante la workshop au interacţionat în permanenţă cu membrii echipei de implementare, au completat chestionarul, oferind informaţii importante pentru aceştia, deoarece fac parte din sfera instituţiilor de educaţie. La sfârşitul workshop-ului, managerul de proiect, prof. Gabriel Ploscă, a înmânat fiecărui participant câte o diplomă pentru recunoaşterea contribuţiei pe care a avut-o în cadrul activităţilor desfăşurate pe parcursul celor 4 zile.

Pe parcursul workshop-ului a fost prezentă şi presa locală, iar evenimentul a fost consemnat în ziarul Ceahlăul, numerele 6290/ 8 iulie 2011 şi 6291/ 9 iulie 2011 cu titlul Analiza multi-regională a situaţiei egalităţii de şanse şi de gen, autor Angela Brudaru.

În urma discuţiilor care s-au purtat atât pe parcursul prezentării lucrărilor cât şi în cadrul dezbaterilor s-a ajuns la următoarele concluzii:

* necesitatea informării copiilor de la vârstele cele mai fragede asupra principiului egalităţii de şanse;

* accesarea unor proiecte europene cu privire la egalitate de şanse, discriminare este esenţială;

* necesitatea înfiinţării unui cadru juridic în domeniul egalităţii de şanse şi gen, deoarece legislaţia în vigoare s-a dovedit insuficientă în prevenirea discriminării;

* a fost subliniată importanţa desemnării unor domenii de activitate în care ar putea avea loc fenomenul discriminării;

* iniţierea unor măsuri/ activităţi specifice pentru prevenirea discriminării în instituţiile de educaţie;

* obiectivele COJES (Comisia Judeţeană pentru Egalitatea de Şanse) ar trebui adaptate condiţiilor specifice ale României privind diferenţele de etnie, sex, vârstă, religie, handicap, origine naţională etc.;

* realizarea unor campanii de informare a femeilor şi bărbaţilor privind drepturile egale pe piaţa muncii, precum şi promovarea măsurilor care permit flexibilizarea timpului de muncă;

* conceperea unor campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice;

* stimularea participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile procesului decizional;

* promovarea activităţilor desfăşurate de COJES-uri;

* luarea unor măsuri concrete pentru combaterii discriminării deoarece discriminarea severă şi persistentă contribuie la sărăcie şi excludere socială.