FSLI catre Guvernul Romaniei

 

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

ROMÂNIA

Nr. 115/08.03.2016

 

CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI,

DOMNULUI DACIAN JULIEN CIOLOŞ, PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI

 

Stimate domnule Prim-Ministru,

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, care reprezintă drepturile şi interesele a peste 178.000 de salariaţi din învăţământul preuniversitar, vă supune atenţiei o serie de probleme cu care se confruntă sistemul educaţional şi salariaţii acestuia.

 

  1. Subfinanţarea învăţământului.

Este o realitate faptul că învăţământul este un domeniu strategic de care depinde viitorul unei ţări. Din păcate, în România, acest sector de activitate a fost neglijat în ultimii 26 de ani, fiind constant subfinanţat şi consecinţele se văd. Deşi există prevederi exprese în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind alocarea unui procent de 6% din PIB pentru finanţarea educaţiei naţionale (art. 8, art. 361 alin. (3) lit. g), aplicarea acestor prevederi a fost an de an amânată, astfel încât, prin Legea bugetului de stat pe anul 2016, a fost alocat un procent de 3,6% din PIB pentru finanţarea educaţiei, în condiţiile în care media U.E. a procentului din P.I.B. alocat acestui domeniu este de 5,25%!

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că este imperios necesar ca învăţământul să primească 6% din PIB, pentru a creşte investiţia în resursa umană, întrucât subfinanţarea a condus la degradarea alarmantă a statutului social al personalului din sistemul educaţional, dar şi pentru dezvoltarea bazei materiale a unităţilor de învăţământ.

 

  1. Modul de stabilire a costului standard per preşcolar/elev.

Deşi, potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar este organismul competent să determine costul standard per elev/preşcolar, totuşi, nici până în prezent acesta nu funcţionează. Astfel, determinarea costului standard „s-a făcut”prin hotărâre de guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei, în funcţie de cuantumul cheltuielilor de personal stabilit de Ministerul Finanţelor Publice pentru salariaţii din învăţământ şi aprobat de Parlamentul României, prin Legea bugetului de stat. Din aceste motive, la stabilirea acestui cost standard nu s-a avut niciodată în vedere faptul că există numeroase unităţi de învăţământ la nivelul cărora sunt încadrate multe cadre didactice cu gradul didactic I, cu mulţi ani de vechime în învăţământ şi unele dintre ele beneficiare ale gradaţiei de merit. De aceste realităţi nu se ţine cont la fundamentarea costului standard per preşcolar/elev, ceea ce a creat, an de an, dificultăţi în plata salariilor personalului didactic. Tot din cauza modului greşit de stabilire a costului standard, situaţia este dramatică şi la nivelul unităţilor de învăţământ vocaţional. De aceea este imperios necesar să existe coeficienţi suplimentari de diferenţiere în funcţie de structura personalului.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că nu se vor acoperi integral salariile personalului din sistem în ultimele luni ale anului 2016 şi va fi nevoie de o rectificare bugetară pentru suplimentarea acestui deficit financiar.

 

III. Tergiversarea elaborării şi adoptării Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că noua lege de salarizare unitară trebuie să ţină cont de importanţa sectorului învăţământ şi funcţiile didactice trebuie poziţionate în grila de salarizare, astfel încât să fie atraşi tinerii performanţi către cariera didactică. O lege de salarizare construită plecând de la principii corecte presupune ca fiecare categorie socio-profesională să fie poziţionată în grila de salarizare în funcţie de rolul pe care îl are în dezvoltarea societăţii. De asemenea, noua lege de salarizare ar trebui să elimine actualele inechităţi şi dezechilibre în ceea ce priveşte salarizarea personalului din sectorul public.

În momentul de faţă, după majorarea salarială de aproximativ 25% din anul 2015, salariul unui profesor debutant este de cca. 1100 de lei net, iar al unui profesor la final de carieră este de aproximativ 2400 lei.

Relevant este şi faptul că, în prezent, salariul mediu în învăţământ este cu aproximativ 45% mai mic decât salariul mediu din administraţie şi ordine publică şi reprezintă doar 25% din salariul magistraţilor, situaţie absolut anacronică, în condiţiile în care aproximativ 80% din salariaţii din învăţământ au studii superioare!

Nu trebuie uitat că, prin Legea nr. 174/2015, de la data de 1 iulie s-au majorat cu 70% salariile personalului din cadrul Administraţiei Prezidenţiale şi al aparatului de lucru al Guvernului, iar prin O.G. nr. 14/2015 s-au triplat, de la data de 1 august, indemnizaţiile persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.

Totodată, considerăm că se impune ca finanţarea cheltuielilor cu salarizarea personalului din învăţământul preuniversitar să se asigure din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe filiera Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – inspectorate şcolare – unităţi de învăţământ, urmând ca Primarul să rămână ordonator principal de credite pentru cheltuielile materiale. Acest lucru este imperios necesar, avându-se în vedere numeroasele blocaje generate de consiliile locale şi primari în ceea ce priveşte plata salariilor pentru angajaţii din învăţământ.

 

  1. Neasigurarea, la timp, a manualelor pentru elevi.

Pentru rezolvarea acestei probleme, se impune elaborarea şi aprobarea unei legi a manualelor şcolare în cuprinsul căreia:

– manualele să fie definite ca produse curriculare destinate susţinerii procesului de învăţare al elevilor, care se elaborează pe baza programelor şcolare;

– trebuie consacrat dreptul elevilor şi al profesorilor din învăţământul obligatoriu de a beneficia de manuale şcolare gratuite, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale;

– să se reglementeze dreptul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice de a le achiziţiona, în baza unei proceduri speciale de achiziţie, derogatorii de la cadrul general în materia achiziţiilor publice;

– procedura de achiziţie a manualelor şcolare gratuite să se aprobe prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului finanţelor publice.

 

  1. Politizarea, în continuare, a funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ. Depolitizarea acestor funcţii se poate realiza, pentru început, prin modificarea art. 258 alineatul (1) din Legea nr. 1/2011, astfel încât reprezentanţii autorităţilor publice locale să participe în comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director, respectiv de director adjunct al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de observator şi nu cu statut de membru al comisiei de concurs.

Totodată se impune organizarea şi desfăşurarea, în cel mai scurt timp, a concursului pentru ocuparea acestor funcţii, pentru a se pune capăt „provizoratului” în conducerea unităţilor de învăţământ. Nu trebuie uitat că nu s-au mai desfăşurat concursuri pentru ocuparea funcţiilor de director şi directori adjuncţi din anii 2006-2008, iar în prezent toţi directorii sunt numiţi prin detaşare în interesul învăţământului.

 

  1. Neasigurarea unitară a dreptului la reducerea normei didactice de predare – învăţare – evaluare pentru întregul personal didactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi gradul didactic I, din cauza modului cum este formulată prevederea legală care conferă acest drept cadrelor didactice încadrate pe normă didactică de predare – învăţare -­ evaluare. Această problemă se poate realiza prin modificarea art. 262 alineatul (4) din Legea educaţiei naţionale, astfel încât întregul personal didactic de predare şi de instruire practică cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I şi cel din corpul profesorilor mentori să beneficieze de reducerea normei didactice de predare – învăţare – evaluare cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului şi fără niciun fel de condiţionare privind încadrarea în bugetul aprobat.

 

VII. În unităţile de învăţământ au loc tot mai multe agresiuni împotriva cadrelor didactice.

Această problemă se poate rezolva prin completarea Secţiunii a 9-a­ Dreptul la securitate al personalului didactic din Titlul II – Statutul personalului didactic – Capitolul I – Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar al Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul investirii personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Prin legiferarea acestei soluţii, se vor stopa cazurile de abuzuri şi violenţe la care sunt supuse cadrele didactice, atât din partea părinţilor, cât şi din partea elevilor.

 

VIII. Nedecontarea de către toate autorităţile publice locale a cheltuielilor cu naveta personalului didactic, din cauza unor lacune ale Hotărârii de Guvern nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat. Se impune modificarea acestui act normativ, astfel încât să se poată rezolva toate problemele apărute în decontarea cheltuielilor de navetă de la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern menţionată mai sus.

 

  1. Necuprinderea în Legea bugetului de stat pentru anul 2016 a sumelor necesare pentru achitarea integrală a tranşelor aferente anului 2016, pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti pentru drepturile salariale acordate prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii anterior anului curent şi care au ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din învăţământ.

Solicitarea noastră are în vedere faptul că, deşi art. 35 din O.U.G. nr. 83/2014, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 54 alin. (1) din O.U.G. nr. 47/2015, permiteau plata tranşelor aferente anului 2016 – în funcţie de anul pronunţării titlului executoriu. Cu toate acestea, nu au fost alocate – în anul 2015 – integral sumele necesare plăţii tranşelor aferente anului 2016.

Totodată, în Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, nu sunt prevăzute sume pentru plata hotărârilor judecătoreşti, inclusiv a celor privind plata daunelor – interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale.

În aceste condiţii, pentru a se asigura plata unitară, la nivel naţional, a tranşelor aferente anului 2016, din drepturile salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii anterior anului 2016, se impune alocarea sumelor necesare, cu prilejul rectificării bugetare.

 

  1. Neadaptarea arhitecturii curriculare la realităţile de pe piaţa muncii din România.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că, în primul rând, trebuie regândite programele şcolare, dar şi sistemul de evaluare a elevilor, la toate nivelurile. Actualele programe şcolare pun accentul pe latura informativă a elevilor şi mai puţin pe cea formativă, iar prin evaluarea elevilor se urmăreşte, preponderent, ceea ce au reţinut aceştia şi nu capacitatea lor de a aplica practic cunoştinţele acumulate.

De asemenea, în ultimii ani, pentru multe dintre instituţiile de învăţământ superior, unicul criteriu de selecţie pentru viitorii studenţi l-a reprezentat nota obţinută la examenul de bacalaureat, ceea ce a condus la creşterea uriaşă a mizei acestui examen de sfârşit de ciclu. Aşa s-a ajuns în situaţia ca mulţi elevi care au terminat clasa a XII-a şi părinţii acestora să recurgă şi la „metode” ilegale şi imorale pentru obţinerea unor rezultate cât mai bune la acest examen de maturitate.

 

Domnule Prim-Ministru,

 

În conformitate cu hotărârea Colegiului Naţional al Liderilor Fede­ratiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, adoptată în data de 24 februarie 2015, vă solicităm o întâlnire cu conducerea federaţiei noastre, pentru a găsi modalităţi eficiente de soluţionare a problemelor mai sus menţionate şi pentru a se dezamorsa actuala stare de nemulţumire care există în rândul salariaţilor din învăţământ.

 

Vă informăm stimate domnule Prim – Ministru că, în cazul în care veţi refuza întâlnirea cu reprezentanţii celor 178.000 de salariaţi din învăţământ, este foarte probabil să se declanşeze în perioada următoare acţiuni de pichetare a sediului Guvernului şi să se organizeze un miting în Piaţa Victoriei.

 

Cu stimă,

semnatura Hancescu si stampila.jpg