Planul de şcolarizare şi organizarea reţelei şcolare – Neamţ – în anul 2019-2020

Planul de şcolarizare aprobat prin OMEN nr. 4057, anexa 30/ 28.05.2019, la învăţământul preuniversitar de stat, cuprinde:

– 11.457 de locuri la învăţământul preşcolar din care 8.036 la program normal şi 3.421 la program prelungit;

– 21.031 de locuri la învăţământul primar din care 81 la programul „A doua şansă”;

– 17.270 de locuri la învăţământul gimnazial din care 219 la programul „A doua şansă”;

– 559 de locuri la învăţământul de artă (primar şi gimnazial);

– 305 de locuri la învăţământul sportiv (primar şi gimnazial);

– 1.530 de locuri pentru Cluburile Sportive Şcolare.

Pentru nivelele de şcolarizare preşcolar, primar şi gimnazial s-a avut în vedere ca toţi copii/elevii să fie cuprinşi în aceste forme de şcolarizare, inclusiv pentru elevii cu program integrat şi cei cu nevoi speciale. La aceste nivele de şcolarizare, pentru creşterea calităţii actului didactic şi reducerea cheltuielilor salariale, s-a avut în vedere, pe cât posibil, diminuarea claselor la învăţământ simultan/ dublu-simultan şi includerea elevilor, de la structurile cu efective extrem de reduse la şcolile de centru, cu precădere în zonele rurale.

La învăţământul liceal clasa a IX-a zi, prin OMEN nr.4197/2019, ni s-au repartizat 166 de clase, din care 108 la liceu şi 58 de clase pentru învăţământul profesional (faţă de propunerea noastră o clasă de liceu a fost transformată în clasă de învăţământ profesional). În aceste condiţii a fost redusă o clasă specializarea „Matematică-informatică” de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani (unde media de admitere a fost, anul trecut, foarte scăzută), a fost transformată în învăţământ profesional şi atribuită Colegiului Tehnic „Danubiana” Roman.

În aceste condiţii la nivel de judeţ avem la învăţământul liceal următoarea distribuţie a claselor:

– 51 de clase învăţământ teoretic din care: 20 specializarea „matematică-informatică”, 12 „ştiinţe ale naturii”, 10 „filologie” şi 9 „Ştiinţe sociale”;

– 19 clase învăţământ vocaţional din care: 6 specializarea „sportiv”, 4 „pedagogic”, 7 „teologic” şi 2 „arte” (1 „muzică” şi 1 „arte vizuale”);

– 38 de clase învăţământ tehnologic din care: 10 la profil „tehnic”, 18 „servicii” şi 10 „resurse naturale şi protecţia mediului”.

La învăţământul profesional situaţia, pe domenii, se prezintă astfel:

Agricultură – 3 clase

Chimie industrială – 1 clasă

Comerţ – 6 clase

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – 2 clase

Electric – 3,5 clase

Electronică automatizări – 2,5 clase

Estetica şi igiena corpului omenesc – 0,5 clase

Fabricarea produselor din lemn – 4,5 clase

Industrie alimentară – 2,5 clase

Industrie textilă şi pielărie – 7,5 clase

Materiale de construcţii – 0,5 clase

Mecanică – 16 clase

Silvicultură – 0,5 clase

Turism şi alimentaţie – 8 clase

Total: 58 de clase din care una în sistem dual, calificarea „filator”.

La învăţământ liceal seral au fost aprobate – 2 clase la clasa a IX-a şi 9 clase la clasa a XI-a.

La învăţământ liceal cu frecvenţă redusă au fost aprobate – 4 clase a IX-a.

La la învăţământul postliceal şi de maiştri au fost aprobate – 15 clase.

La stagiile de pregătire practică au fost aprobate – 2 clase.

Toate aceste clase sunt în concordanţă cu planul realizat în acest an şcolar (s-a repartizat un număr de clase egal cu cel existent).

La reţeaua şcolară pentru anul 2019-2020, faţă de luna ianuarie 2019 când a fost transmisă către minister, au fost operate următoarele modificări: a fost înfiinţată o unitate de învăţământ particular Grădiniţa cu Program Prelungit „Elisei” Piatra-Neamţ şi a fost redeschisă, la cererea organizaţiei conducătoare, Grădiniţa „Roza Venerini” Pildeşti, comuna Cordun.

Reţeaua şcolară, pentru anul 2019-2020, va fi constituită din 330 de unităţi şcolare: 152 cu personalitate juridică şi 178 de structuri arondate (din care 143 în mediu rural).

Inspector şcolar,

Prof. Constantin-Mircea CORLĂŢEANU