RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE SINDICATUL LIBER AL LUCRĂTORILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ NEAMŢ ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2013 – DECEMBRIE 2014

 

sind COPERTASfârşitul fiecărui an reprezintă în viaţa organizaţiei noastre un moment de analiză şi evaluare asupra tuturor componentelor STRATEGIEI adoptate la Conferinţa Judeţeană din 22 iunie 2013.

În concordanţă cu obiectivele stabilite am depus eforturi pentru consolidarea organizatorica şi creşterea imaginii sindicatului nostru.

Recensământul anual, realizat de către S.L.L.I.C.S. Neamţ la începutul anului şcolar 2013 – 2014, evidenţiază faptul că numărul membrilor de sindicat din învăţământul nemţean se menţine în jurul procentului de sindicalizare de 90% (înregistrând chiar uşoare creşteri în unele unităţi şcolare) fapt ce demonstrează că putem creşte calitatea şi capacitatea de acţiune a sindicatului nostru în majoritatea unităţilor şcolare.

La creşterea prestigiului S.L.L.I.C.S. Neamţ a contribuit şi faptul că Biroul Operativ a desfăşurat o activitate constantă de comunicare şi consiliere în vederea soluţionării problemelor semnalate chiar şi atunci când acestea vizau interesele unui singur membru de sindicat. Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare, prin intermediul internetului, a fost un factor important în îmbunătăţirea relaţiei sindicat judeţean – lideri de şcoală – membri de sindicat.

Poşta electronică şi site-ul propriu www.slineamt.ro asigură un dialog direct şi rapid, oferind posibilitatea pregătirii intervenţiilor sindicale, a creşterii prestigiului liderilor din unităţi faţă de administraţie, dar şi a informării operative a membrilor de sindicat.

Un alt mijloc de informare şi comunicare extrem de eficient pentru membrii noştri de sindicat este revista cadrelor didactice Apostolul. Publicaţia apare lunar atât în formă tipărită cât şi în format electronic.

Nu de puţine ori am asistat la adevărate campanii de denigrare a şcolii româneşti şi a mişcării sindicale în general, ce foloseau ca argument cazuri izolate pe care noi înşine le dezavuam. De aceea apariţiile noastre în presa locală şi centrală, scrisă şi audio-vizuală ne-au oferit posibilitatea de a arăta opiniei publice realităţile din şcoli, adevăratele preocupări ale oamenilor din învăţământ, munca lor plină de devotament, presărată cu numeroase sacrificii şi recompensată de societate cu un salariu total necorespunzător.

În concordanţă cu Statutul său, în perioada raportată Sindicatul din Învăţământ Neamţ a acţionat pentru reprezentarea şi asigurarea funcţionării structurilor de dialog social.

Astfel, pe plan local S.L.L.I.C.S. Neamţ a fost reprezentat în structurile bi şi tripartite ale unor instituţii ca: ITM, AJOFM, CAS, precum şi în Comisia Paritară de la nivelul ISJ Neamţ, Comisia de dialog social de pe lângă Prefectura Neamţ, Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională pentru adulţi, Comisia pentru egalitate de şanse. Relaţiile de parteneriat social între sindicatul nostru şi aceste instituţii ne-au asigurat intervenţia promptă a autorităţilor în rezolvarea unor probleme existente în teritoriu privind executarea hotărârilor judecătoreşti, decontul navetei cadrelor didactice aplicarea unitară şi corectă a unor acte normative, salarizarea personalului din învăţământ şi a înlesnit comunicarea între reprezentanţii şcolilor şi ai autorităţii publice locale.

De asemenea, sindicatul a fost reprezentat prin observatori (membri ai B. O. ŞI /SAU AI Consiliului Judeţean ori lideri de sindicat din unităţile şcolare) în Consiliul de Administraţie al ISJ Neamţ, în Comisia pentru mobilitatea personalului didactic, în Colegiul de disciplină de pe lângă ISJ Neamţ sau Comisiile de disciplină din unităţile şcolare. La lucrările acestor comisii, rolul de observator nu s-a redus la acela de spectator ci, de fiecare dată, atunci când au apărut probleme ce puteau afecta interesele membrilor noştri de sindicat, am luat atitudine, ne-am exprimat punctul de vedere cu argumente, asigurându-ne de respectarea legii.

În rezolvarea problemelor cu caracter general un rol esenţial l-a avut colaborarea cu Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Confederatia Sindicatelor Democratice din România. Este de remarcat faptul că în această perioadă F.S.L.I. s-a implicat în negocierea şi adoptarea unor documente importante pentru sistemul de educaţie cum ar fi:

– Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor de Administraţie din Învăţământul Preuniversitar;

– Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar;

– Acordul asupra unor măsuri care urmează a fi adoptate în domeniul învăţământului;

– Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar.

Deşi sindicatul nostru nu face politică (cel puţin membrii B.O. nefiind nici măcar membrii ai vreunui partid politic) atunci când a fost cazul am apelat şi la reprezentanţii partidelor politice din teritoriu, parlamentari, în încercarea de a corecta o serie de acte normative ce afectează grav viaţa salariaţilor din învăţământ (vezi Legea salarizării personalului nedidactic sau încadrarea diferitelor categorii de personal după absolvirea studiilor superioare). Demersul nostru însă a fost zadarnic caci, după cum bine ştiţi o serie întreagă de acte normative îşi mai aşteaptă corectarea sau modificarea.

 

ACTIVITATEA JURIDICĂ

 

O modalitate eficientă de luptă sindicală care nu presupune sacrificiu material al membrilor de sindicat, utilizată tot mai mult în aceşti ani, a fost aceea a acţionării în justiţie pentru încălcarea drepturilor salariaţilor din învăţământ. Astfel, pe lângă cele 1133 acţiuni în justiţie promovate până la 1 ianuarie 2013, Sindicatul din Învăţământ Neamţ a depus pe rolul instanţelor, în perioada raportată, un număr total de 713 dosare pe diferite speţe:

– Recuperarea ajutorului de 100 de euro aferent anului 2010 = 138 dosare;

– Recuperarea creşterii salariale prevăzută de Legea 221/2008 şi pentru perioada de după aplicarea Legii 63 (de la 13 mai 2011 – până în prezent) = 143 dosare;

– Recuperarea decontului de navetă pentru personalul didactic neacordat în perioada 2011 – 2013 = 289 dosare;

– Recuperarea dobânzii legale pentru sumele câştigate prin hotărâri judecătoreşti şi plătite eşalonat = 143 dosare.

Pe lângă pregătirea şi introducerea acestor acţiuni judecătoreşti am fost preocupaţi permanent şi de modul în care se pun în executare sentinţele civile obţinute în anii din urmă şi de aceea:

– Am informat liderii de sindicat şi conducerile unităţilor de învăţământ despre aplicarea prevederilor legale în privinţa eşalonării plăţii titlurilor executorii;

– Am monitorizat plata sumelor prevăzute de hotărârile judecătoreşti prin discuţii directe cu ordonatorii de credite, prin sesizări şi intervenţii făcute la Prefectura Neamţ şi Trezoreria Judeţului Neamţ şi chiar prin înaintarea unor plângeri penale;

– Am stabilit prin Hotărâre a Comisiei Paritare aplicarea unitară şi corectă a actelor normative privind plata hotărârilor judecătoreşti.

 

ACTIVITATEA PRIVIND DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE ŞI AL PROGRAMELOR EUROPENE

 

Într-o lume aflată în permanentă schimbare, îmbunătăţirea statutului social şi al calităţii vieţii implică o preocupare permanentă pentru dezvoltarea carierei profesionale. Impunerea unui standard de calitate în formarea profesională a fost un obiectiv important al activităţii sindicatului nostru. De aceea am urmărit ca liderii noştri şi membrii de sindicat să beneficieze de cât mai multe programe de formare organizate fie la nivel local, fie la nivel regional sau naţional.

Din anul 2011 Sindicatul din Învăţământ Neamţ derulează în calitate de beneficiar un proiect POSDRU cu finanţare europeană Promovarea prin activităţi ino­vatoare a egalităţii de şanse şi de gen în cadrul organizaţiilor partenerilor sociali, cu accent pe instituţiile de educaţie, având ca parteneri: FSLI, Sindicatul din Învăţământ Bistriţa Năsăud, Amber Grup România, FEI – Spania, Ikaros şi Camporlecchio Educational – Italia. În anul 2013 am finalizat cu succes acest proiect de care au beneficiat un număr de 1033 cadre didactice din judeţele Neamţ, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Ilfov şi Bucureşti.

În anul 2014 S.L.L.I.C.S. Neamţ a implementat proiectul LLP – LdV/VETPRO/2013/RO/349- ANTREPRENOR 2013, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul VETPRO Leonardo da Vinci.

Prin acest proiect un număr de 30 profesori din judeţele Neamţ şi Bistriţa Năsăud au avut posibilitatea ca pe o perioadă de 14 zile să urmeze un stagiu de formare profesională continuă organizat în două fluxuri, în Spania (Madrid şi Toledo) pentru îmbunătăţirea competenţelor antreprenoriale şi să participe la transferul de metode inovante şi schimburi de bune practici cu profesioniştii spanioli.

În perioada octombrie – noiembrie 2014 Sindicatul din Învăţământ Neamţ a organizat Programul de formare continuă Cultura Sănătăţii şi Securităţii Muncii la care au participat un număr de 28 profesori – membri de sindicat din judeţele Neamţ şi Bacău, de­semnaţi de unităţile şcolare pentru coordonarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă de la nivelul unităţii de învăţământ. Acest program de formare continuă s-a desfăşurat în cadrul Proiectului Dezvoltarea Structurilor de Dialog Social în sectorul Educaţie – iniţiat de C.S.D.R. în parteneriat cu Confederaţia Norvegiană a Sindicatelor, F.S.L.I. România şi Federaţia Lucrătorilor din Şcoli Norvegia şi finanţat prin Programul Norvegian de Cooperare pentru România.

 

ACTIVITATEA PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR CĂTRE MEMBRII DE SINDICAT

 

Consecvenţi principiului solidarităţii sociale – principiu de bază al sindicatului – organizaţia noastră a acordat sprijin financiar unui mare număr de membri de sindicat aflaţi în dificultate, sub formă de ajutor în caz de boală, deces, calamitate sau chiar ajutor social. Ce poate fi mai omenesc şi creştin în acelaşi timp, să-ţi poţi ajuta aproapele la nevoie, din puţinul tău, care adunat de la mulţi înseamnă enorm pentru oricare dintre noi atunci când ne încearcă soarta. Toate acestea au însemnat eforturi, dar sunt eforturi ce meritau făcute.

În aceeaşi direcţie de acţiune am păstrat şi în anul 2013 – 2014 acordul de parteneriat cu farmaciile Ardealul şi Ropharma prin care am obţinut, pentru membrii noştri de sindicat şi familiile lor, reduceri de până la 10% la preţul produselor cumpărate, dar am încheiat şi alte parteneriate prin care oferim facilitaţi/reduceri la diferite servicii:

– 15% reducere la seviciile de laborator, radiologie şi imagistică medicală la Centrul Medical Micromedica Piatra Neamţ;

– 20% reducere la costul biletelor de spectacol produs de Teatrul Tineretului Piatra Neamţ (cu excepţia premierelor, avanpremierelor);

– 4,5% reducere la preţul produselor cumpărate din magazinele Cosmos Piatra Neamţ;

– 10% reducere la serviciul de spălătorie şi 20% reducere la serviciul de vulcanizare de la S.C. TAVY STAR S.R.L. Târgu Neamţ.

O alta prioritate pentru sindicatul nostru a fost lărgirea ofertei turistice speciale şi de acces în bazele de odihnă şi tratament mai ales că an de an numărul biletelor de tratament este în scădere iar cele de odihnă, subvenţionate, nu se mai acordă din 2011. În urma negocierilor purtate de C.S.D.R. şi F.S.L.I. la Ministerul Muncii precum şi la diverşi operatori de turism ai structurilor sindicale, negocieri la care şi-a adus contribuţia şi preşedintele S.L.L.I.C.S. Neamţ, organizaţia noastră a beneficiat de bilete de odihnă şi tratament în diferite staţiuni din ţară, distribuind în 2014 un număr de aproximativ 170 bilete, reuşind să onorăm astfel, circa 90% din cerinţele membrilor de sindicat.

Raportul de faţă a fost doar o prezentare a preocupărilor Consiliului Judeţean şi Biroului Operativ al S.L.L.I.C.S. Neamţ de a conduce cât mai eficient organizaţia. Suntem conştienţi că avem şi destule neajunsuri, că nu am reuşit să mulţumim pe toată lumea, că nu am atins mereu aşteptările unora dintre colegii noştri. Putem însă să vă asigurăm că totdeauna am fost animaţi de cele mai bune intenţii şi că ne-am străduit să facem totul cu bună credinţă.

 

Biroul Operativ,

Secretar General, Gabriela GRIGORE