Raport privind activitatea Sindicatului din Învăţământ Neamţ, în anul 2020

Anul 2020 a fost, cu siguranţă, unul atipic – un an ieşit din orice tipare, total neobişnuit şi excepţional, în acelaşi timp, dacă avem în vedere efectele pandemiei de COVID-19 asupra tuturor sectoarelor de activitate, dar mai ales asupra activităţii din învăţământ.

Anul 2020 a fost un an al incertitudinilor, plin de provocări la nivel profesional şi personal, obligându-ne să gestionăm noul şi teama de necunoscut, pe lângă nesiguranţa zilei de mâine, în ceea ce priveşte sănătatea personală şi a celor din jur.

 Pentru sistemul de educaţie, adaptabilitatea la schimbările determinate de pandemia de COVID-19, a impus perfecţionarea cadrelor didactice din perspectiva predării online, urmărindu-se păstrarea interesului pentru activitatea şcolară în noile condiţii, atât pentru elevi cât şi pentru părinţi, elaborarea unui nou cadru legal, în concordanţă cu situaţia creată de criza pandemică, precum şi asigurarea resurselor tehnologice, informaţionale şi comunicaţionale, a mijloacelor şi echipamentelor necesare predării la distanţă.

În acest cadru, misiunea Sindicatului din Învăţământ Neamţ de a urmări şi realiza obiectivele stabilite prin Strategia 2018-2023, aprobată în cadrul Conferinţei Judeţene din iunie 2018, nu a fost una uşoară iar declanşarea crizei pandemice ne-a găsit insuficient pregătiţi pentru o astfel de conjunctură. Cu toate acestea, munca în echipă şi a fiecărui membru al Biroului Operativ, în parte, a reuşit să se adapteze noilor situaţii, astfel încât să putem realiza unele dintre acţiunile specifice obiectivelor strategice, ori unele ce s-au impus, în noul context pandemic.

CONSOLIDAREA ORGANIZAŢIEI, COMUNICĂRII ŞI PROMOVAREA IMAGINII S.L.L.I.C.S. NEAMŢ:

• Am realizat recensământul anual al membrilor de sindicat, care a evidenţiat faptul că şi în anul 2020, la nivelul celor 136 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din judeţul Neamţ, s-au îndeplinit condiţiile de reprezentativitate impuse de lege;

• Am actualizat baza de date, privind modalitatea de contact cu grupele sindicale şi liderii din şcoli, în vederea creşterii capacităţii de comunicare;

• Am asigurat informarea permanentă a membrilor de sindicat prin administrarea site-ului www.slineamt.ro, a paginii de facebook şi a celorlalte mijloace social-media;

• Am susţinut apariţia lunară a revistei „Apostolul”– revista cadrelor didactice din judeţul Neamţ;

• Am luat măsuri de reorganizare a activităţii, impuse de situaţia epidemiologică, transferând-o, în cea mai mare parte, în mediul online dar şi asigurând prezenţa efectivă la sediu, a câte unui membru din Biroul Operativ, atunci când s-a impus.

Datorită restricţiilor impuse de pandemie:

• Nu am putut continua cursurile de formare sindicală, începute în anul şcolar trecut, în vederea profesionalizării activităţii liderilor de sindicat şi creşterii eficienţei managementului organizaţiilor de bază;

• Nu am realizat şedinţele de informare şi instruire cu liderii de sindicat din zonele Piatra-Neamţ, Roman, Tg. Neamţ, dar am asigurat comunicarea şi consilierea prin poşta electronică sau telefonic;

• Nu am mai putut efectua vizite în unităţile şcolare pentru întâlniri directe cu membrii de sindicat, dar prin liderii de zonă am fost permanent informaţi despre problemele existente în teritoriu.

 Şedinţele Biroului Operativ şi ale Consiliului Judeţean al S.L.L.I.C.S. NEAMŢ, precum şi cele ale Colegiului Liderilor şi Biroului Operativ F.S.L.I. s-au desfăşurat prin intermediul platformei Zoom.

Structurile de DIALOG SOCIAL au funcţionat mai greu la nivelul unităţilor de învăţământ, din cauza restricţiilor impuse de pandemie, dar la nivel judeţean şi naţional au funcţionat neîntrerupt, online sau cu prezenţă directă, în funcţie de situaţia epidemiologică. Astfel, s-a asigurat reprezentarea sindicală în:

– Comisia de Dialog Social la nivelul Instituţiei Prefectului Neamţ, în Comisia Paritară de la nivelul ISJ Neamţ, şi în Consiliul de Administraţie ale ISJ Neamţ, în Comisiile pentru mobilitatea personalului didactic, pentru obţinerea gradaţiei de merit, pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante, pentru susţinerea examenului de definitivat în Comitetul Local de Dezvoltarea Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională (C.L.D.P.S. Neamţ);

– Structurile bi şi tri partite: Consiliile Consultative ale ISJ Neamţ, ITM Neamţ, AJOFM Neamţ, precum şi în Consiliul de Administraţie al C.J.A.S. Neamţ.

La nivel naţional, în Comisia Paritară de la nivelul Ministerului Educaţiei, temele/termenii de negociere ale FSLI au avut la bază şi propunerile /sugestiile sindicatului nostru, prin reprezentantul legal, preşedintele, prof. Gabriel Ploscă.

DEMERSURI REVENDICATIVE

Este de înţeles că în anul 2020, marcat de un grad excepţional de incertitudine cu privire la efectele şi durata pandemiei, în sistemul de educaţie au fost necesare măsuri complexe pentru limitarea răspândirii infecţiei cu virusul SARS-COV2 şi desfăşurarea procesului educaţional, în condiţii de siguranţă epidemiologică. În acest sens, Ministerul Educaţiei, împreună sau la solicitarea federaţiilor sindicale reprezentative, a iniţiat, elaborat şi modificat unele acte normative şi administrative cu caracter normativ prin care s-a adaptat, la situaţia pandemică, cadrul legal de desfăşurare a activităţii din educaţie. Deşi ar fi trebuit să aibă la bază rezultatele chestionarelor pe care le-am aplicat membrilor noştri de sindicat, la propunerea FSLI, prin care am dorit să cunoaştem cum se raportează profesorii la problemele cu care se confruntă învăţământul preuniversitar românesc, în pandemie, aceste demersuri nu au răspuns tuturor revendicărilor solicitate de federaţiile sindicale, care vizau:

• Măsuri urgente de dotare a şcolilor cu infrastructura necesară cursurilor online;

• Alocarea de fonduri pentru achiziţionarea dispozitivelor electronice de tip laptop sau tabletă, de care să beneficieze, la cerere, fiecare cadru didactic;

• Respectarea Regulamentului U.E. privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

 • Transmiterea precizărilor necesare, privind plata, în regim de plata cu ora, pentru activităţile didactice de predare, ce exced normei didactice, generate de organizarea în schimburi a procesului educational, în contextul epidemiologic determinat de răspândirea virusului SARS-COV2;

• Alocarea resurselor financiare necesare sistemului educaţional, astfel încât să fie garantat fiecărui elev, accesul la o educaţie de calitate, indiferent de mediul din care provine;

• Măsuri de prevenire a contaminării cu noul coronavirus şi asigurarea desfăşurării activităţii în condiţii de securitate în muncă;

• Măsuri de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar, în contextul epidemiologic, pentru elevii şi personalul din învăţământ, aflat în grupurile de risc;

• Modificarea HG nr. 34/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal şi a mărimii concrete a sporului pentru condiţii vătămătoare, astfel încât, în contextul pandemic, să fie prevăzut şi un spor pentru condiţii vătămătoare acordat personalului din învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în sistem online;

• Acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învăţământ, care îşi desfăşoară activitatea faţă în faţă, justificat de situaţia epidemiologică determinată de răspândirea noului coronavirus;

• Solicitarea către Ministerul Sănătăţii de a face demersurile necesare pentru asigurarea cadrului legal prin care angajaţii din sistemul de educaţie să beneficieze, la cerere, de vaccinarea antigripală, gratuită şi de prioritate la vaccinare împotriva COVID.

De asemenea, s-a solicitat Ministerului Educaţiei:

• Alocarea, prin proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021, a fondurilor necesare acordării, începând cu 01.01.2021, a creşterii salariale prevăzute de Legea nr.153/2017;

• Alocarea sumelor necesare pentru plata hotărârilor judecătoreşti şi a restanţelor la aceste plăţi;

• Sistarea măsurii de reducere a numărului de posturi pentru unităţile de învăţământ special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională;

• Modificarea mecanismelor pentru determinarea costului standard per elev şi a factorilor de corecţie, astfel încât să se asigure o finanţare corespunzătoare unui învăţământ de calitate;

• Reducerea numărului de elevi la clasă, reducerea numărului de elevi care revin unui consilier şcolar, flexibilizarea modului de stabilire a orelor din norma didactică, stabilirea normei de predare pentru profesorii metodişti şi stabilirea, prin ordin de ministru, a numărului de ore din planurile-cadru, prin modificări aduse la Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;

• Modificarea Art. 12, alin. 8 din Legea Educaţiei Naţionale, privind acoperirea din bugetul Ministerului Educaţiei a cheltuielilor pentru cazarea şi masa elevilor înscrişi în învăţă­mântul profesional şi tehnic cu durata de minimum 3 ani;

• Respectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă-Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar-2019.

ACTIVITATEA JURIDICĂ

Deşi îngreunată de măsurile impuse de întregul context pandemic, activitatea juridică desfăşurată de Sindicatul din Învăţământ Neamţ a urmărit:

• continuarea acţiunilor în justiţie începute în anul 2019, prin care solicitam lămurirea dispozitivului sentinţelor civile asupra naturii juridice a dobânzilor acordate;

• finalizarea litigiilor de muncă privind plata orelor de educaţie fizică, efectuate de învăţători, peste norma didactică;

• iniţierea, pregătirea şi susţinerea unor noi acţiuni în justiţie, având ca obiect recuperarea sporului de stabilitate de 15% din salariul de bază, pentru personalul didactic auxiliar de conducere (secretar şef/contabil şef);

• pregătirea şi susţinerea proceselor care au avut ca obiect acordarea indemnizaţiei de instalare prevăzută de HG. 28/1993, pentru personalul didactic debutant;

• Studierea unor noi speţe pentru identificarea căilor de atac în justiţie.

Concomitent cu aceste acţiuni, am acordat, permanent, membrilor de sindicat, servicii de informare şi consiliere asupra:

• cadrului legal aplicabil în sistemul naţional de educaţie (Legea Educaţiei Naţionale, ROFUIP, Ordine de ministru, Metodologii, Hotărâri de Guvern, Codul Muncii, Contract Colectiv de Muncă etc.);

• încadrării şi salarizării personalului din învăţământ;

• drepturilor ce izvorăsc din legislaţie şi Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate – Învăţământ Preuniversitar;

• modului de aplicare unitară a prevederilor legale specifice domeniului nostru de activitate;

• procedurilor de punere în executare a sentinţelor civile;

• prevederilor statutare, privind organizarea/conducerea grupelor sindicale constituite la nivelul unităţilor de învăţământ (organizaţii de bază ale S.L.L.I.C.S. Neamţ);

• medierii conflictelor, în general, şi a conflictelor de muncă, în special.

FORMARE ŞI PROIECTE

Dacă ultimii ani au fost deosebiţi din punct de vedere al modului în care am reuşit să desfăşurăm programe de formare sindicală,/profesională, schimburi de bune practici cu parteneri serioşi şi competenţi, activităţi şi evenimente de suflet, cu semnificaţii adânci în istoria neamului nostru, a mişcării sindicale şi a învăţământului românesc, anul 2020, prin caracterul său excepţional, ne-a restrâns posibilitatea de a concretiza multe dintre proiectele şi planurile ce ni le propusesem.

Astfel, nu am reuşit să organizăm, în acest an:

– sesiunile anuale de formare sindicală, adresate liderilor de sindicat din unităţile de învăţământ;

– aniversarea a 30 de ani de la înfiinţarea Sindicatului nostru;

– sărbătorirea celor 102 ani de la Marea Unire, în parteneriat cu organizaţiile sindicale din Republica Moldova;

– organizarea schimburilor de bune practici cu Federaţia Sindicală a Educaţiei din Republica Moldova şi organizaţiile profesorilor români din Cernăuţi-Ucraina;

– participarea la Spartachiada Profesorilor – organizată de Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava.

Preocupările noastre constante pentru:

• dezvoltarea profesională şi personală a membrilor noştri de sindicat, în corelaţie cu noile standarde impuse profesiei didactice;

• promovarea parteneriatelor cu alte organizaţii sindicale şi structuri ale societăţii civile implicate în proiecte ce vizează educaţia;

• realizarea unor schimburi de bune practici naţionale şi internaţionale;

au avut ca rezultat, în anul 2020:

▪ înscrierea şi participarea membrilor noştri de sindicat la Programul de formare „Profesor în online” – program acreditat, oferit de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I.);

▪ participarea la activităţile din cadrul Proiectului Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (C.S.D.R.) – „Iniţierea acţiunilor de implementare a acordului-cadru al partenerilor sociali europeni, privind îmbătrânirea activă şi abordarea intergeneraţională”, participarea la proiectul „Cetăţenie democratică, valori comune şi educaţie inclusivă”, finanţat de Comisia Europeană precum şi la proiectul Erasmus+ cu titlul „Managementul unei arborări graduale şi includerea unui curriculum echilibrat pentru elevii cu nevoi educaţionale speciale”;

▪ implicarea, în activităţile de implementare a proiectului F.S.L.I. cu finanţare norvegiană, „Dezvoltarea structurilor de dialog social în sectorul educaţie”.

SERVICII ŞI PROGRAME SOCIALE

Într-un an atât de greu, solidarizarea cu membrii de sindicat, aflaţi în dificultate, a căpătat noi dimensiuni. Ne-am străduit ca fiecare cerere de ajutor să fie rezolvată cât mai repede, în baza prevederilor Regulamentului de acordare a ajutoarelor sociale, actualizat prin majorarea, începând cu data de 1 aprilie 2020, a unora dintre ajutoarele sociale – şi am încercat să identificăm posibilităţi de a realiza noi parteneriate sociale avantajoase, deşi în acest context, generat de pandemie, nu am avut mare succes. Totuşi, la vechile acorduri pe care le-am păstrat, în mare măsură, am adăugat unul nou, în baza căruia, am obţinut la Centrul Medical Micromedica, reducerea cu 10% a costului pentru testul de diagnosticare virus COVID-19.

În domeniul serviciilor medicale, remarcăm, însă, o creştere a solicitărilor pentru cardurile de sănătate oferite de Asirom prin OVB Allfinanz România, ceea ce reprezintă un indicator al gradului de satisfacţie asupra acestui serviciu.

În privinţa serviciilor prin care asigurăm bilete de odihnă şi tratament, prin agenţiile de turism ale sindicatelor, trebuie să recunoaştem că anul 2020 a fost un mic eşec, provocat de tot ceea ce implică o pandemie ce afectează, într-o formă sau alta, toate domeniile de activitate.

Gabriela GRIGORE,

Secretar General al S.L.L.I.C.S. Neamţ