Educaţia pentru dezvoltare durabilă încotro?

Definind dezvoltarea durabilă drept totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică axate pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice, ecologice şi elementele capitalului natural, considerăm că o societate durabilă satisface nevoile generaţiei contemporane, dar nu compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. Durabilitatea porneşte de la ideea că activităţile omului sunt dependente de resurse (umane, materiale, pecuniare, de timp etc.) şi de mediul înconjurător.

În contextul actual, educaţia pentru dezvoltare durabilă (EDD) ar trebui să fie prioritară atât la nivel local şi naţional, cât şi mondial, să vizeze o reformă în cadrul fiecărui nivel, încât să asigure un viitor sustenabil pentru generaţiile prezente şi viitoare, să realizeze o dezvoltare pe mai multe direcţii, fără a necesita un mare consum de resurse.

Cetăţenii trebuie să-şi formeze comportamente responsabile, care să conducă la eficienţă energetică, consum responsabil al utilităţilor, gestionarea deşeurilor, evitarea risipei, reducerea poluării, protejarea mediului înconjurător, responsabilitatea civică şi morală etc. Toate aceste probleme se reflectă în calitatea factorilor de mediu şi asupra sănătăţii populaţiei.

Multe persoane şi organizaţii din întreaga lume au aplicat deja, sub diverse forme, educaţia pentru dezvoltare durabilă.

Agenda 2030 adoptată de către 193 de state membre ONU, inclusiv ţara noastră, în anul 2015, vizează implementarea principiilor pentru dezvoltarea durabilă.

În România, la nivel naţional, sunt asumate cele şase priorităţi ale Declaraţiei de la Batumi din anul 2016: stabilirea unui program de dezvoltare durabilă în fiecare şcoală şi asumarea dez­- vol­tării durabile în Planul de acţiune al fiecărei şcoli; formarea pentru EDD a profesorilor dar şi a altor persoane cu rol de educator în societate; dezvoltarea învăţământului tehnic şi profesional care contribuie la economia verde; întărirea încorporării EDD în diverse politici naţionale relevante; întărirea sinergiilor dintre educaţia formală, informală şi nonformală în vederea EDD; recunoaş­- terea rolului reţelelor pentru promovarea EDD.

În urma unui parteneriat încheiat între reţeaua ONG21 (care cuprinde un număr de 98 de organizaţii non-profit din ţară) şi Ministerul Educaţiei Naţionale se doreşte implementarea acestora, începând de la completarea legislaţiei în vigoare şi introducerea conceptului de educaţie pentru dezvoltarea durabilă la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. În acest sens, până în prezent, membrii ONG21 au lucrat în perioada 2018-2019 la un set de propuneri în vederea implementării concrete a celor şase priorităţi menţionate.

Propunerea de politică publică realizată în cadrul Reţelei ONG21 urmăreşte să ofere un plan naţional privind educaţia pentru dezvoltare durabilă, care lipseşte în acest moment şi care este necesar atât pentru atingerea dezideratelor Declaraţiei de la Batumi, cât şi pentru Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă. Astfel, în perioada imediat următoare, într-un număr reprezentativ de şcoli din ţară, se va pilota un program privind introducerea EDD în Planul de dezvoltare instituţională, respectiv Planul de acţiune al şcolii, după care se va trece la formarea cadrelor didactice, directorilor şi inspectorilor şcolari privind EDD.

Educaţia pentru dezvoltarea durabilă poate fi implementată în sistemul de învăţământ românesc fie prin introducerea în planurile cadru a unei discipline distincte EDD sau prin introducerea în programele analitice ale disciplinelor de învăţământ a unor capitole, teme, competenţe de EDD, ceea ce se poate realiza în cadrul fiecărui obiect de studiu. Toate acestea depind de modul în care fiecare dintre noi conştientizează şi se responsabilizează pentru a oferi ceva sustenabil generaţiilor actuale şi viitoare.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA