Repere ale istoriei proiectelor pe teme de mediu din şcoală

(urmare din numărul 172)

mediu Bicaz-1

„Life – Nature 2000 Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere în România” este un proiect finanţat de Uniunea Europeană, prin fonduri LIFE-Nature, ce stabileşte şi promovează reţeaua de arii Natura 2000, informând populaţia despre legislaţia europeană, ce trebuie implementată şi în România (Directiva Păsări şi Directiva Habitate). Proiectul s-a desfăşurat până în ianuarie 2009 şi a lucrat pe 2 parcuri-model, Parcul Naţional Munţii Rodnei şi Parcul Naţional Ceahlău. Beneficiarul acestui proiect a fost Universitatea Transilvania Braşov-Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, ce a colaborat la implementarea lui cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA şi Fondul Mondial pentru Natură – Programul Dunăre Carpaţi (WWF-DCP).

În toamna anului 2007 mi-a fost adresată onoranta propunere, din partea Administraţiei Parcului Naţional Ceahlău, de a face parte în calitate de membru în Consiliul Ştiinţific al Parcului Naţional Ceahlău. Astfel, în primăvara anului 2008, dosarul pe care l-am depus a primit aprobarea Comisiei Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române, în subordinea căreia se află consiliile ştiinţifice ale ariilor naturale protejate. Această importantă poziţie în care mă regăsesc şi în prezent, mi-a oferit posibilitatea de a fi la curent cu diversele probleme cu care se confruntă PNC, de a milita pentru realizarea scopului principal al parcului – protecţia naturii şi dezvoltarea durabilă a zonei adiacente –, de a fi la curent cu legislaţia naţională, dar şi a Comisiei Europene în acest domeniu. Am avut posibilitatea de a colabora foarte bine cu Administraţia PNC, (ulterior căpătând denumirea de Direcţia de Administrare a PNC), de a cunoaşte personalul care deserveşte această structură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, de a continua colaborarea cu DAPNC în derularea ulterioară a proiectelor cu tematică ecologică ale şcolii, finanţate din Fondul de Mediu.

În aceeaşi primăvară a anului 2008, am fost ales de majoritatea colegilor mei în funcţia de director al şcolii, ceea ce mi-a dat posibilitatea să propun continuarea proiectelor de educaţie ecologică în următorii ani. Astfel că atât în vechiul PDI (proiect de dezvoltare instituţională) al şcolii, cât şi în actualul PDI elaborat pe perioada 2013 – 2017, una dintre cele cinci ţinte strategice ale acestui document prognostic are următoarea exprimare: „Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi continuarea educaţiei ecologice prin proiecte finanţate din Fondul de Mediu”. În vederea realizării sale, această ţintă se raportează la patru opţiuni strategice: curriculară, financiară a dotărilor materiale, a investiţiei în resursa umană şi a relaţiilor comunitare.

 

 1. Proiectul „Educaţie Sănătoasă pentru un Mediu Sănătos”

 

Anul 2010. Primul proiect pe teme ecologice cu finanţare din Fondul de Mediu accesat de şcoala noastră a cuprins numeroase activităţi derulate de un număr de 200 de elevi ai şcolii noastre, sub îndrumarea cadrelor didactice, desfăşurându-se în perioada 12 februarie 2010 – 11 februarie 2011. Principalele activităţi din graficul proiectului au fost taberele de la cabana Dochia şi taberele de corturi din Poiana Stănilelor de sub versantul apusean al masivului. Organizarea acestora s-a făcut pe structura taberelor „Ranger Junior” din anii anteriori, experienţa acumulată atunci fiindu-ne de mare ajutor.

Conştientizarea şi creşterea nivelului de educaţie, atât a populaţiei tinere, cât şi a celei adulte, privind importanţa protecţiei mediului înconjurător, a fost obiectivul general al proiectului, iar ca obiective specifice, pot fi amintite:

– Creşterea nivelului de cunoaştere şi educaţie a elevilor asupra mediului înconjurător, formarea de aptitudini şi deprinderi legate de protecţia mediului.

– Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei adulte din comuna Bicazu Ardelean asupra problemelor de mediu şi importanţa protecţiei acestuia.

– Intensificarea gradului de implicare în acţiuni de ecologizare şi igienizare a mediului.

– Crearea unor acorduri de colaborare între Şcoala cu Clasele I – VIII Bicazu Ardelean (denumirea de atunci a şcolii), Agenţia de Mediu Neamţ, Consiliul Local Bicazu Ardelean şi Direcţia de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău.

Lansarea proiectului „Educaţie sănătoasă pentru un mediu sănătos” a avut loc la data de 22 aprilie 2010, marcată în calendarul evenimentelor ecologice ca „Ziua Mondială a Pământului”, proiect finanţat în proporţie de 90% din Fondul de Mediu.

 

Au fost desfăşurate următoarele activităţi:

– Organizarea de activităţi conform calendarului evenimentelor ecologice.

– Organizarea de traininguri cu următoarele tematici:

 1. a) specii floristice şi faunistice declarate monumente ale naturii;
 2. b) respectarea normelor şi regulamentului în Parcului Naţional Ceahlău;
 3. c) promovarea conştientizării publicului privind responsabilităţile pentru protecţia mediului;
 4. d) valorificarea potenţialului turistic natural al comunei Bicazu Ardelean;
 5. e) floră şi faună de pe raza comunei Bicazu Ardelean.

– Organizarea drumeţiilor de două zile pentru fiecare grupă de elevi în Parcul Naţional Ceahlău.

– Organizarea unor tabere pe muntele Ceahlău de 3 zile cu grupe de elevi de la clasele V –VIII.

– Organizarea unui simpozion cu titlul „ECO – Bicazu Ardelean, viitor turistic”.

– „Pro – natura” – publicaţia şcolii Bicazu Ardelean – foaie de educaţie ecologică a elevilor de la şcolile Bicazu Ardelean şi Telec.

– Organizarea unei excursii cu tematică ecologică în comuna Vânători Neamţ, la rezervaţia de zimbri.

– Publicitatea proiectului prin difuzarea de pliante, broşuri, cetăţenilor comunei, diseminarea informaţiilor privind proiectul „Educaţie sănătoasă pentru un mediu sănătos”.

– Evaluarea rezultatelor. Fundamentarea unui plan strategic de măsuri de protecţie a mediului în localitatea Bicazu Ardelean, pe o perioadă de 3 ani,pe baza rezultatelor obţinute în proiect.

 

 1. Proiectul „Educaţie pentru Mediu, Educaţie pentru Sănătate”

 

Anii 2011 şi 2012. Al doilea proiect consecutiv pe teme de conştientizare privind mediul şi importanţa protecţiei mediului, intitulat „Educaţie pentru mediu, educaţie pentru sănătate” cu finanţare din Fondul de Mediu a apărut, se poate spune în mod firesc, derulându-se în continuarea celui din anul 2010 cu un real succes. Proiectul a fost lansat oficial la data de 05.08.2011, şi s-a desfăşurat pe parcursul anilor 2011 şi 2012. De data aceasta am reuşit o extrapolare a spaţiului de manifestare, implicând în calitate de parteneri în activităţi şi elevi ai altor unităţi şcolare din localităţile situate în aria geografică Ceahlău – Lacul Izvorul Muntelui, respectiv Taşca, Bicaz(liceu), Hangu, Poiana Teiului, Ceahlău şi Grinţieş.

Scopul acestui proiect a fost promovarea în rândul elevilor a conceptelor ecologice cu privire la un mediu sănătos în zona în care locuiesc si sensibilizarea lor, precum şi a populaţiei mature asupra problematicii poluării mediului înconjurător, adoptarea unui comportament adecvat în virtutea valorilor pozitive privind ocrotirea naturii.

Obiectivele operaţionale au fost în număr de patru:

 1. Creşterea gradului de informare, educare şi conştientizare a elevilor din localităţile aflate în aria montană Ceahlău – Lacul Izvorul Muntelui.
 2. Crearea premiselor pentru dezvoltarea în rândul elevilor a unui comportament civic de protecţie a mediului înconjurător.
 3. Creşterea gradului de informare, educare şi conştientizare a locuitorilor comunelor riverane masivului Ceahlău asupra importanţei şi modalităţilor de păstrare a sănătăţii naturii şi a modului de gestionare a deşeurilor.
 4. Promovarea acţiunilor de protecţie a mediului înconjurător din cadrul proiectului prin intermediul mass-media.

Grupul ţintă a cuprins:

– 2000 de elevi ai şcolilor Bicazu Ardelean, Taşca, Grup Şcolar Bicaz, Hangu, Ceahlău, Poiana Teiului şi Grinţieş, localităţi situate în jurul masivului Ceahlău;

– Populaţia matură a acestor localităţi, estimată la circa 15000 de locuitori.

Dintre activităţile mai importante ale proiectului pot fi amintite:

 1. Elaborarea materialelor informative pentru instruire – broşuri, pliante, suporturi de curs pentru elevi.
 2. Sesiuni de instruire pentru cei 2000 de elevi pe tematici ecologice.
 3. Activităţi de igienizare şi ecologizare în localităţile vizate şi în zonele în care s-au organizat taberele şi excursiile.
 4. Organizarea a două tabere de instruire la Durău a câte 5 zile/4 nopţi, fiind antrenaţi 60 participanţi (50 elevi şi 10 însoţitori).
 5. Organizarea a două excursii în Delta Dunării a câte 6 zile/5 nopţi, fiind antrenaţi 60 participanţi (50 elevi şi 10 însoţitori).

 

Rezultate, Monitorizare, Evaluare

 

– 2000 de elevi participanţi la cursurile de informare, educare şi conştientizare;

– 15000 de locuitori ai localităţilor din jurul masivului Ceahlău incluse în proiect informaţi şi sensibilizaţi în ceea ce priveşte importanţa protecţiei mediului;

– 7 bannere cu mesaje ecologice amplasate la şcolile incluse în proiect;.

– 10 acţiuni de igienizare şi ecologizare a mediului în localităţile vizate şi în zonele în care s-au organizat taberele şi drumeţiile;

– 2 comunicate de presă – de lansare şi de închidere a proiectului;

– 6 apariţii în mass media scrisă – 6 pagini duble cu articole în ziarele locale („Monitorul de Neamţ şi Roman” şi „Ceahlăul”);

– 1 website al proiectului care va fi actualizat permanent;

– revista proiectului în 2 numere a câte 500 exemplare, pe teme ecologice;

– 1 calendar pe teme ecologice, 500 exemplare;

– 4 suporturi de curs;

– Materiale inscripţionate cu logo-ul proiectului – 500 tricouri şi 500 şepci – 2500 pixuri, 120 rucsacuri, 120 hanorace;

– 4000 de pliante şi 2000 broşuri;

– DVD-uri ale proiectului – 400 bucăţi.

– Din punct de vedere ecologic, activităţile realizate au determinat manifestarea atitudinii de înţelegere a problemelor mediului înconjurător. Toţi elevii din grup dar şi alţi elevi ai şcolilor care ulterior s-au ataşat grupului, au dovedit interes şi curiozitate pentru cunoaşterea aspectelor negative ale poluării mediului şi înlăturarea lor.

– Din punct de vedere psihologic, rezultatele s-au concretizat în dezvoltarea empatiei, a colaborării, a lucrului în echipă, a dezbaterii, a spiritului de investigaţie, a capacităţii de argumentare privind combaterea poluării mediului înconjurător.

– Din punct de vedere pedagogic, s-a constatat crearea unui climat bazat pe încredere, pe participare, precum şi dezvoltarea abilităţilor de investigaţie a problemelor mediului. Evaluarea activităţilor a vizat două componente: evaluarea elevilor implicaţi în desfăşurarea proiectului şi elaborarea unui raport privind combaterea poluării mediului şi evaluarea proiectului a efectelor pe care le-a avut acesta asupra comunităţii, a atitudinii faţă de natură.

– Din punct de vedere social, efectele sunt bivalente, realizându-se un transfer al cunoştinţelor dobândite, atât în plan intern, prin valorificarea cunoştinţelor în cadrul activităţilor şcolare, cât şi în plan extern prin identificarea calităţii mediului necesare unei vieţi sănătoase, prin înţelegerea relaţiei dintre om şi mediu, a interdependenţei dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii.

 

Profesor Cornel DUCULESCU,

Directorul Şcolii Gimnaziale Bicazu Ardelean