STRATEGIA ASOCIAŢIEI ÎNVĂŢĂTORILOR DIN JUDEŢUL NEAMŢ (AINT) PENTRU PERIOADA 2017-2021

* VIZIUNE

AINT va consolida comunitatea cadrelor didactice din judeţul Neamţ, pentru a exprima şi a apăra interesele economice, sociale, profesionale, culturale şi sportive ale lucrătorilor din învăţământ, pentru a avea un impact pozitiv asupra dezvoltării potenţialului învăţătorilor şi profesorilor şi capacităţii instituţionale a şcolilor.

 

* MISIUNE

AINT este o organizaţie nonguvernamentală, independentă care promovează şcoala şi activitatea de formare iniţială şi continuă şi în societate, susţine activ educatorul (educatoare, învăţători, profesori, maiştri instructori, personal didactic auxiliar) acţionând întru dezvoltarea accesului egal la educaţie şi cunoştinţe pentru toţi.

Sloganul Asociaţiei este: Şcoală pentru toţi, Toţi pentru Şcoală!

 

* VALORI

AINT împărtăşeşte valorile tradiţionale şi priorităţile şcolii româneşti: formarea conştiinţei şi identităţii naţionale şi europene, spiritul de iniţiativă, dialogul intercultural, promovarea valorilor general-umane etc.

Întreaga activitate a AINT se va baza pe principiile: continuitate, inovare, consolidare, integrare, transparenţă, flexibilitate, eficienţă, solidaritate.

 

Priorităţi strategice şi scopuri

Prioritatea A. Consolidarea rolului educatorului şi al şcolilor în societate

– Scop 1: Promovarea în numele comunităţii cadrelor didactice a rolului social, priorităţilor, scopurilor şi obiectivelor de dezvoltare a domeniului educaţional;

– Scop 2: Iniţierea şi participarea la elaborarea politicilor naţionale, conceptelor şi strategiilor de dezvoltare a sistemului de învăţământ;

– Scop 3: Crearea şi consolidarea unui parteneriat viabil la nivel local, regional, naţional şi internaţional;

– Scop 4: Sprijinirea participării şcolilor şi învăţătorilor în viaţa comunităţilor (locale, profesionale, ştiinţifice etc.) pentru a satisface nevoile de dezvoltare.

Prioritatea B. Implicarea AINT în modernizarea învăţământului românesc

– Scop 1: Dezvoltarea şi implementarea reglementărilor profesionale (regulamente, norme, metodologii, standarde, ghiduri etc.), pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor educaţionale;

– Scop 2: Promovarea pe plan intern (local, regional, naţional) şi extern a practicilor de succes ale activităţii cadrelor didactice din judeţul Neamţ;

– Scop 3: Sprijinirea şi participarea la cercetări din domeniul educaţiei, realizate la nivel naţional şi regional;

– Scop 4: Colaborarea cu societăţile ştiinţifice ale cadrelor didactice;

– Scop 5: Acreditarea ca formator pentru formarea şi dezvoltarea profesională a adulţilor.

Prioritatea C. Creşterea capacităţii instituţionale a AINT şi promovarea bunelor practici manageriale

– Scop 1: Implicarea Biroului executiv/operativ şi a Consiliului Director în diverse activităţi pentru excelenţă organizaţională;

– Scop 2: Dezvoltarea instrumentelor de promovare ale AINT;

– Scop 3: Promovarea activităţii AINT prin diverse medii de comunicare;

– Scop 4: Extinderea reprezentării AINT în organizaţii/organisme locale, naţionale şi internaţionale.

 

* ACŢIUNI

– promovarea şi implementarea parteneriatului profesional (consorţiul regional Edu-Moldova proiectul transfrontalier NN (Neamţ – Nisporeni), AGIRo etc.);

– constituirea Centrului de formare continuă a personalului didactic, cu sprijinul financiar al UE);

– asigurarea accesului la informaţia profesională, editarea publicaţiilor de specialitate Apostolul, Caietele AINT, constituirea Centrului de informare şi Documentarea a AINT, acces la Internet, publicaţii de specialitate, presa locală, prin intermediul Centrului de Informare si Documentare etc.;

– analize, cercetări, lobbyng, implicaţii în elaborarea de documente de reglementare şi acte normative privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ, strategiile de dezvoltare a domeniului etc. (toate aceste activităţi fiind orientate în vederea asigurării corespunderii cadrului legal naţional cu cerinţele legislaţiei europene);

– organizarea, în fiecare an, a unui Congres/ Conferinţe a reprezentanţilor şcolii nemţene cu impact profesional şi social (adoptarea si promovarea declaraţiilor, rezoluţiilor, a altor documente de importanţă strategică);

– organizarea anuală a simpozionului naţional Şcoala românească – şcoala valorilor;

– schimbul de experienţă profesională între şcolile din mediul urban şi cele din mediul rural; realizarea unor parteneriate educaţionale între şcoli din judeţul Neamţ;

– organizarea reuniunilor profesionale: organizarea reuniunilor profesionale; reprezentarea intereselor cadrelor didactice; adunări în teritoriu; organizarea seminarelor, conferinţelor profesionale anuale etc., organizarea întrunirilor profesionale, vizitarea mai multor filiale în teritoriu;

– elaborarea resurselor de informare a membrilor: menţinerea site-ului AINT; editarea materialelor promoţionale, a Buletinului AINT,; elaborarea unui Îndrumar pentru învăţătorii şi profesorii debutanţi;

– desfăşurarea campaniei de înfiinţare şi de promovare a muzeelor şcolare;

– deschiderea unui muzeu al Şcolii nemţene în cadrul Căminului învăţătorilor;

–  elaborarea şi asigurarea AINT cu suport didactic, informaţional şi consultativ (în format tradiţional şi electronic: manuale, informaţii – expres, promovarea materialelor MEN etc.);

– colaborări interne (revitalizarea filialelor; şedinţe la filiale; atragerea de noi membri etc.);

– colaborări internaţionale (colaborări cu asociaţiile învăţătorilor din Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia, statele UE;

– participări la reuniuni profesionale regionale, naţionale şi internaţionale;

– stabilirea în cadrul AINT a unui management / marketing de calitate: informarea despre şedinţele Consiliului director şi ale Biroului operativ al Asociaţiei; asigurarea unui management instituţional calitativ; studierea principalelor probleme ale cadrelor didactice.

 

AINT