Dialogul social în educaţie

Organizaţia Internaţională a Muncii defineşte dialogul social ca fiind orice tip de negociere, consultaţii sau simplul schimb de informaţii între reprezentanţii guvernului, patronatelor şi lucrătorilor pe teme de interes comun ce privesc politici economice şi sociale.

Dialogul social este o componentă importantă a guvernării şi existenţei unei pieţe a muncii echilibrate şi face parte din Modelul Social European, reflectând principiul democratic (inclus în articolul 11 al Tratatului privind Uniunea Europeană), conform căruia asociaţiile reprezentative trebuie să-şi poată exprima punctele de vedere, să fie consultate şi să intre în dialog cu autorităţile publice, iar lucrătorii şi patronatele trebuie să fie implicate în luarea deciziilor pe probleme care le afectează îndeaproape.

În România dialogul social este reglementat, în principal, prin următoarele acte normative:

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;

– Legea nr. 62/2011 a Dialogului Social;

– Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social;

– Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere;

– Hotărârea de Guvern nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011;

– Hotărâre de Guvern nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţilor şi instituţiilor.

Există mai multe forme şi structuri de dialog social în Uniunea Europeană şi în România. În cele ce urmează mă voi referi la comisiile paritare din învăţământul preuniversitar românesc.

Comisiile paritare din învăţământul preuniversitar românesc îşi au izvorul juridic în Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar. Aceste comisii paritare se constituie la nivelul Ministerului Educaţiei şi unităţilor conexe, la nivelul Inspectoratelor Şcolare Judeţene, precum şi la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar. Aceste comisii paritare sunt împuternicite să analizeze şi să rezolve problemele ce apar în aplicarea contractului colectiv de muncă. Comisia paritară de la nivelul Ministerului Educaţiei pune în discuţie şi adoptă hotărâri privind modul de aplicare a legislaţiei specifice învăţământului, precum şi toate aspectele ce privesc reforma, organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ.

Comisiile paritare, la orice nivel, vor fi compuse dintr-un număr egal de reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei/Inspectoratelor Şcolare Judeţene/unităţilor şcolare şi ai federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă/organizaţiilor sindicale afiliate acestora, desemnaţi de fiecare parte. Hotărârile comisiilor paritare se adoptă cu jumătate plus unu din voturile celor prezenţi. Cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţelor comisiilor paritare este de cel puţin ¾ din totalul membrilor. Hotărârile adoptate în cadrul comisiilor paritare sunt obligatorii pentru părţi.

În prezent, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ implementează proiectul „Dezvoltarea structurilor de dialog şi consultare tripartite şi bipartite în sectorul educaţie” cu finanţare norvegiană. Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte îmbunătăţirea activităţii structurilor de dialog social la nivel judeţean şi în unităţile şcolare, cu accent pe optimizarea activităţilor comisiilor paritare. În acest context, judeţul Neamţ este unul dintre cele opt judeţe-pilot desemnate să desfăşoare mai multe activităţi legate de dialogul social. Astfel, în data de 26.04.2021, Sindicatul din Învăţământ Neamţ va organiza o masă rotundă pe tema dialogului social, la care vor participa membrii Comisiei Paritare de la nivelul ISJ Neamţ, directori de unităţi şcolare şi lideri sindicali. De asemenea, vor fi prezenţi reprezentanţi ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ şi ai partenerului norvegian. Tot în cadrul acestui proiect, la mijlocul lunii mai 2021 va demara un program de formare pentru 35 de lideri sindicali din unităţile şcolare ale judeţului Neamţ. Conştientizând importanţa dialogului social, Sindicatul din Învăţământ Neamţ va continua programul de formare, astfel încât să fie incluşi toţi liderii de sindicat. Suntem încrezători că în urma acestor demersuri, dialogul social din educaţie va funcţiona mai bine, cu efecte benefice pentru toate părţile participante la dialog.

Prof. Gabriel PLOSCĂ,

Preşedintele Sindicatului din Învăţământ Neamţ