Hotărârea Comisiei Paritare I.S.J. Neamţ – S.L.L.I.C.S. Neamţ din 24 septembrie 2012

Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ

Nr. Nr. 10445/27. 09. 2012

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ
Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ

Nr. 358/27. 09. 2012

HOTĂRÂREA COMISIEI PARITARE I.S.J. NEAMŢ – S.L.L.I.C.S. NEAMŢ din 24 septembrie 2012

Comisia paritară de la nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Neamţ, întrunită în şedinţă luni, 24. Sept. 2012

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1 Având în vedere OMECT nr. 3753/09. 02. 2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, până la elaborarea şi intrarea în vigoare a metodologiilor pentru aplicarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de constituire, structura şi atribuţiile Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar sunt cele specificate de ROFUIP aprobat prin OMEdC nr. 4925/2005 modificat prin Ordinul nr. 5619/2010.
Potrivit acestor prevederi legale la şedinţele Consiliului de Administraţie participă fără drept de vot, cu statut de observator, liderul de sindicat din unitatea de învăţământ. Punctul de vedere al liderului de sindicat se menţionează în procesul -verbal al şedinţei (art. 33, alin. 4).

ART. 2 Unităţile de învăţământ din judeţul Neamţ au obligaţia ca până la 10. oct. 2012 să organizeze şi să asigure funcţionarea Comisiei paritare de la nivelul unităţii şcolare.

ART. 3 În conformitate cu prevederile Instrucţiunii MECTS nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, publicată în M.Of. nr. 123/17. 02. 2011 şi ale art. 105 din Legea nr. 1/ 2011, conducerile unităţilor şcolare au obligaţia de a îndeplini procedura completă şi corectă, privind solicitarea şi alocarea lunară a fondurilor necesare decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice.

ART. 4 Contravaloarea examinărilor medicale ce se cer efectuate de salariaţii din unităţile de învăţământ la începutul fiecărui an şcolar vor fi suportate de către angajator în baza prevederilor Instrucţiunii MECTS nr. 4/22.03.2011 privind finanţarea cheltuielilor pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar de stat şi a H.G. 355/2007 reactualizată, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.
Conducerile şcolilor nu vor impune salariaţilor să suporte cheltuielile pentru efectuarea examenelor medicale mai sus menţionate.

ART. 5 Potrivit Legii nr. 230/2011, Ordonanţei de Guvern nr. 17/2012 şi Legii Bugetului de Stat pe 2012, nr.293/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prin rectificarea bugetară prevăzută de Ordonanţa de Guvern nr. 13/2012 conducerile unităţilor şcolare vor asigura plata a 5% din valoarea titlurilor executorii prevăzute prin hotărâri judecătoreşti , având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, până la sfârşitul anului 2012. În caz contrar, sumele alocate pentru anul bugetar 2012 rămase necheltuite devin venit la bugetul de stat, pierzându-şi destinaţia avută.
În bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013, directorii au obligaţia să includă un procent de 10% din totalul drepturilor băneşti obţinute prin hotărâri judecătoreşti executorii precum şi sumele necesare pentru asigurarea tuturor drepturilor legale ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.

ART. 6 Prezenta hotărâre se va comunica unităţilor de învăţământ din judeţul Neamţ iar prevederile ei sunt obligatorii pentru părţi. Directorii unităţilor de învăţământ şi liderii de sindicat răspund de aplicarea şi respectarea prezentei hotărâri.