Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în anul şcolar 2012/2013

În ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar  Parlamentul României a adoptat Legea nr. 283/2011, act normativ ce aprobă instituirea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, referindu-se la salariile personalului din domeniul bugetar. În anul 2012,  cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, în conformitate cu prevederile Legii nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se menţine la acelaşi nivel cu cel din luna decembrie 2011, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, fiind precizat că începând cu luna ianuarie 2012, în ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi auxiliar din învăţământ, se aplică în continuare prevederile Legii nr.63/2011. De asemenea, în anul 2012, pentru personalul nou încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat. Toate aceste prevederi se aplică în mod corespunzător şi personalului ale cărui raporturi de muncă au fost suspendate în condiţiile legii şi şi-au reluat activitatea în anul 2012.

Potrivit O.U.G. nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază, salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, respectiv cu 8% începând cu 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012 şi cu 7,4% începând cu 1 decembrie 2012 faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012. Cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care se stabileşte în conformitate cu prevederile Legii nr.63/2011, se majorează în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. De menţionat că potrivit Legii nr. 63/2011 cuantumul brut al salariului de încadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar este cel prevăzut în anexele 2 şi 3b, după caz, iar prin contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi băneşti care excedează prevederile acestei legi.

Salariul de bază, sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de lege compun salariul brut al personalului didactic şi didactic auxiliar.

Pentru personalul didactic, salariul de bază este format din:

a) salariul de încadrare al funcţiei didactice în care este introdus sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime din învăţământ, iar pentru personalul didactic care are vechime în învăţământ de peste 10 ani dar care nu îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, salariile de încadrare se vor împărţi la 1,5 şi se vor rotunji la întreg;

b) indemnizaţia de conducere care se calculează ca procent din nivelul minim al salariului de încadrare al funcţiei didactice (care este cuprins între 15% şi 55 şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale);

c) indemnizaţia pentru învăţământul special de 15% din salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;

d) gradaţia de merit (25% din salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale);

e) indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte, pentru educatori, educatoare, institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar şi şcolar (10% aplicată salariului de bază, calculat ca sumă între literele a,b,c,d, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale). Pe lângă salariul de bază se acordă, după caz, îndemnizaţia de zone izolate, spor de practică pedagogică, spor de predare simultană, compensaţii tranzitorii, spor pentru condiţii periculoase şi vătămătoare, spor de vechime în muncă. Perioadele în care  personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată, sau în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a întors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ, nu întrerup vechimea în învăţământ, dar nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate.

Pentru personalul didactic auxiliar salariul de bază este format din:

a) salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare, care cuprinde sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale;

b) indemnizaţia de conducere care se calculează ca procent (între 20% şi 40%) din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare;

c) indemnizaţia pentru învăţământul special (15% la salariul de încadrare şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale);

d) gradaţia de merit (25% din salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale);

e) sporul de stabilitate (15% la salariul de bază calculat ca sumă între literele a,b,c şi d se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ indiferent de perioada când a fost cumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ. Pe lângă salariul de bază se acordă, după caz, spor pentru condiţii de muncă, spor pentru vechime în muncă, precum şi compensaţii tranzitorii.

Atât pentru personalul didactic, cât şi pentru personalul didactic auxiliar perioadele în care s-au aflat în concediu fără plată, sau în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada stagiului militar, după care s-au reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ, însă nu constituie vechime efectivă pentru acordarea sporului de stabilitate.

Salariul personalul nedidactic este prevăzut de  Codului Muncii şi este compus din salariul de baza, îndemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri şi se stabileşte prin negocieri individuale între angajator şi angajat. Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe ţară, care se stabileşte prin hotărâre de Guvern, după consultarea sindicatelor şi patronatelor.

Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.

 

Biroul Executiv al SLLICS Neamţ