Promovarea prin activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi de gen în cadrul organizaţiilor partenerilor sociali, cu accent pe instituţiile de educaţie – Buletin informativ nr. 18

Activitatea 4: Program pentru informarea şi creşterea conştientizării privind egalitatea de gen şi de şanse în rândul partenerilor sociali din cele 3 regiuni şi în instituţiile de educaţie.

Sub-Activitatea 4.1: Organizarea a 3 seminarii OST (Open Space Technology) de 4 zile in cele 3 Regiuni
Seminarul OST – Bistriţa, 3-6 decembrie 2012

Buletin informativ nr. 18

Scopul principal al seminarului OST de la Bistriţa, din perioada 3-6 decembrie 2012, a fost acela de a genera dezbateri pe tema „Accesul egal pe piaţa muncii, alături de experţii partenerilor naţionali şi transnaţionali, alături de experţii locali, în vederea elaborarii unui set de instrumente inovatoare destinate grupului ţintă”.

Tematica abordată
newsletter 18-1Comunicările (prezentate oral şi în format powerpoint) au vizat următoarele aspecte de actualitate, cum ar fi:
• Conceptul de egalitate de şanse şi de gen – noţiuni generale (legislaţie, regulamente şi politici în mod general);
• Discriminarea ca fenomen: concept, tipuri de discriminare, consecinţe;
• Accesul egal pe piata muncii, în vederea promovării conţinutului unui set de instrumente inovatoare destinate grupului ţintă;
• Informaţii privind realizarea platformei proiectului, despre conţinuturile care urmează a fi postate şi despre modul de utilizare;
• Prezentarea lucrării: „Ghid privind egalitatea de şanse şi de gen în România”, realizat anterior, ca punct de plecare în elaborarea conţinutului setului de instrumente inovatoare;
• Prezentarea metodologiei de desfaşurare a seminariilor, stabilirea grupurilor de lucru şi agendele secundare pentru zilele în care se vor desfăşura activităţile OST-ului;
• Egalitate de şanse şi de gen/toleranţa-criza unui concept-elaborare de flyere informative;
• Acces egal pe piaţa muncii a femeilor şi a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, prin conştientizarea principiului egalitaţii de şanse şi de gen. Eliminarea practicilor discriminatorii la locul de muncă. Facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile- elaborare de minighid;
• Scoala incluzivă- o necesitate în educaţia actuală. Elaborare curs on-line postat pe website-ul proiectului www.equal.ro; Cursul va fi acreditat şi se va desfăşura în sistem blended learning, prin utilizarea platformei proiectului;
• Educaţie pentru egalitatea de gen şi de şansă la nivelul curriculum-ului la decizia şcolii, din perspectica accesului egal pe piaţa muncii- CDS/CDL;
• Voluntariat în promovarea egalitaţii de gen şi de şansă-promovare acţiuni de voluntariat „Ajută-i să meargă la şcoală”;

Rezultate obţinute
newsletter 18-2Materialele prezentate, prelegerile susţinute şi discuţiile purtate au vizat în general următoarele aspecte:
• A fost evidenţiată necesitatea înfiinţării şi/sau extinderii serviciilor de informare şi consiliere pentru un număr cât mai mare de persoane, pentru a spori conştientizarea acestora cu privire la pericolul discriminării şi pentru a încuraja totodată schimbul de bune practici;
• Participanţii au fost familiarizaţi cu tipuri noi de instrumente inovatoare, care, prin calitatea imaginii, a mesajului transmis să atragă atenţia tuturor celor implicaţi din grupul ţintă şi nu numai;
• Participanţii au fost familiarizaţi cu metodologia desfăşurării OST-urilor;
• Participanţii au căzut de acord că şcoala incluzivă, cu întreaga ei problematică, necesită o abordare serioasă, nouă, în concordanţă cu noile legislaţii şi cu realităţile pe care nu le putem ignora;
• S-a făcut o prezentare şi o sinteză a ghidului realizat deja în cadrul proiectului „Ghid privind Egalitatea de şanse şi de gen în România”;
• Participanţii s-au familiarizat cu instrumente inovatoare de lucru şi au căzut de acord că acestea pot fi extrem de atractive şi eficiente prin calitate, imagine şi mesaj şi că ar trebui extinse şi diversificate;

Informaţii privind organizarea evenimentului

OST-ul cu tema „Accesul egal pe piaţa muncii în vederea elaborării conţinutului unui set de instrumente inovatoare destinate grupului ţintă” a avut loc în perioada 3 – 6.12.2012 la Bistriţa, în saloanele 3 şi 4 din cadrul Hotelului Bistriţa, str. Petru Rareş, nr. 2
Organizatorul acestui workshop a fost: Uniunea Judeţeană a Sindicatelor Libere din Învăţământ Bistriţa-Năsăud.

Invitaţiile de participare au fost înmânate direct sau transmise prin e-mail următorilor factori interesaţi:
1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Nasăud
2. Casa Corpului Didactic Bistriţa
3. Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale
4. Instituţii de învăţământ
5. Inspectoratul Teritorial de Muncă
6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud
7. ONG-uri
8. Presa locală şi centrală
De asemenea, pe site-ul www.usjlibn.ro au fost postate afişul, invitaţia de participare şi informaţii despre acest eveniment. Pentru buna desfăşurare a workshop-ului, sălile au fost dotate cu echipamente şi materiale adecvate acestei acţiuni: cabine de interpretariat pentru 3 limbi străine, microfoane, 3 videoproiectoare, ecrane, 3 laptopuri cu conexiune de internet wireless, 3 flip-charturi, hârtie, markere etc.

Expunerile susţinute au fost următoarele:
• Prezentarea lucrării „Ghid privind Egalitatea de şanse şi de gen în România”;
• „Şcoala incluzivă – premisă a accesului egal pe piaţa muncii”;
• Modele de programe şcolare CDS/CDI;
• Prezentarea metodologiei de desfaşurare a seminariilor OST;
• Prezentarea unor flyere informative;
• Prezentarea unui program pentru informarea şi creşterea conştientizării privind egalitatea de gen şi de şansă în rândul partenerilor sociali din cele 3 regiuni şi în instituţiile de educaţie;
• Planificarea acţiunilor şi repartizarea responsabilităţilor pentru implementarea propunerilor care au reieşit din dezbaterile din cadrul seminariilor OST;

Concluzii:
newsletter 18-3Workshop-ul cu tema Accesul egal pe piaţa muncii, alături de experţii partenerilor naţionali şi transnaţionali, de experţi locali, în vederea elaborării conţinutului unui set de instrumente inovatoare destinate grupului ţintă, care s-a desfăşurat pe parcursul a 4 zile a avut ca principal rezultat faptul că a făcut cunoscut proiectul nostru şi altor persoane din instituţii interesate, că au fost făcute cunoscute instrumente inovatoare, auxiliare didactice care încearcă să prezinte într-o manieră nouă, modernă, atractivă, tematica lansată de proiect. Apoi, faptul că s-a reuşit întâlnirea şi colaborarea unui număr mare de cadre didactice, persoane din alte instituţii interesate care au dezbătut tema propusă, au discutat, au venit cu idei şi păreri care să contribuie la elaborarea altor instrumente inovatoare.
Reprezentanţii instituţiilor participante au căzut de acord cu faptul că astfel de iniţiative sunt utile şi că elaborarea unor instrumente inovatoare atractive şi auxiliare didactice contribuie eficient la schimbarea mentalităţilor de până acum. Pentru toate activităţile, organizatorii au pus la dispoziţia participanţilor servicii de xeroxare, redactare de materiale, s-a asigurat suportul tehnic necesar, diplome şi adeverinţe de participare, decontări. În privinţa decontului unor cheltuieli, participanţii au fost solicitaţi din timp să se înscrie pe lista celor care au nevoie de cazare. Astfel, s-au înscris un număr de persoane. Pentru acestea s-au rezervat camere duble şi camere în regim „single”. Camerele au fost rezervate la Hotelul Bistriţa, str. Petru Rareş, nr, 2, Bistriţa.
Persoanele participante la OST au interacţionat permanent cu membrii echipei de implementare, au completat formularele tipizate. La sfârşitul activităţilor, managerul de proiect, prof. Gabriel Ploscă a înmânat fiecărui participant diploma prin care se recunoaşte contribuţia pe care a avut-o în cadrul OST-ului desfăşurat pe parcursul celor patru zile.
În urma discuţiilor purtate pe parcursul lucrărilor şi în cadrul dezbaterilor, s-a ajuns la următoarele concluzii:
• necesitatea informării copiilor de toate vârstele asupra principiului egalitaţii de şanse;
• necesitatea elaborării şi distribuirii de instrumente inovatoare cât mai diverse, care, prin formă, grafică, mesaj şi calitate să atragă atenţia tuturor asupra acestei tematici;
• necesitatea realizării platformei „EQUAL” care să fie accesată de către cât mai multe persoane, atât din grupurile ţintă din cele 6 unităţi şcolare din judeţul nostru, cât şi din instituţii interesate;
• să facem în continuare cunoscut proiectul nostru, temele abordate şi urmărite, prin toate mijloacele de comunicare posibile în cât mai multe medii şi instituţii de educaţie;
Importanţa implementării unor programe CDS/CDI la nivelul învăţământului primar, gimnazial şi liceal care să abordeze tematica discriminării şi egalităţii de şanse în educaţie.