Indemnizaţia de instalare

* Beneficiul salarial pentru personalul nou încadrat în învăţământul preuniversitar este legal

 

Pentru că, odată cu începerea anului şcolar 2015-2016, au fost mai multe întrebări referitoare la prima/indemnizaţia de instalare, se impun a fi aduse unele lămuriri.

În ordine cronologică, normele legale cu privire la drepturile salariale pe care le aducem în discuţie, au fost următoarele:

– În anul 1993 a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern nr. 281 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135/25.06.1993), care la art. 23, prevede că:

(1) La încadrarea într-o unitate din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat; în cazul medicilor şi farmaciştilor, indemnizaţia de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii sau a internatului, de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs.

(2) Indemnizaţia de instalare poate fi echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localităţi unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate, stabilite de ministere şi celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice şi avizate de Ministerul Finanţelor.

(3) Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au demisionat sau li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

– Apoi, în anul 1997, a fost adoptată Legea nr. 128 privind Statutul Personalului Didactic, care la art. 51, alin. (6) stipula că: Personalul didactic de predare beneficiază de o primă de instalare, o singură dată, la angajarea în învăţământ prin concurs, în primii 5 ani de la absolvirea studiilor. Cuantumul acestei prime se stabileşte potrivit legii.

Deci, în temeiul Legii nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic de predare care îndeplinea condiţiile prevăzute de articolul mai sus menţionat a beneficiat de primă de instalare, iar pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic a fost reglementată acordarea indemnizaţiei de instalare, în condiţiile prevăzute de art. 23 din HG nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.

– Prin Legea nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, legiuitorul nu a mai reglementat în niciun fel situaţia primei de instalare, astfel că, multe persoane care au intrat în sistemul de educaţie, şi care puteau beneficia de această primă, au considerat că acest drept a fost pierdut. Aceasta şi pentru că Legea 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, stabilea la art. 6 că Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salariale, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. 1, se abrogă. Faţă de aceste dispoziţii legale, s-a presupus că au fost abrogate inclusiv prevederile HG 281/1993.

Însă, la sesizarea Curţii de Apel Iaşi privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în această chestiune de drept, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României s-a pronunţat în data de 21.09.2015, în dosarul 1701/1/2015 şi în consecinţă dispune: În interpretarea şi aplicarea art. 6 din Legea 63/2011, privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, stabileşte că aceste prevederi legale nu abrogă dispoziţiile art. 23 din HG 281/1993, cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările ulterioare.

Concluzionând, în urma interpretării dispoziţiilor legale enumerate mai sus, pot afirma că în prezent prevederile HG 281/1993, vizând acordarea indemnizaţiei de instalare, sunt în vigoare iar de acestea pot beneficia atât personalul didactic de predare, cât şi personalul didactic auxiliar şi cel nedidactic.

 

Prof. Ionel HOCIUNG