Confederaţia Sindicatelor Democratice din România

REZOLUŢIA

Consiliului Naţional

Eforie Nord, 26 august 2022

Adoptarea unei legi noi privind dialogul social

În anul 2011, fără o consultare reală a partenerilor sociali, prin asumarea răspunderii în faţa Parlamentului, Guvernul României a adoptat legea dialogului social, act normativ care a abrogat cinci legi speciale (organice) care reglementau dialogul social, organizarea sindicatelor şi patronatelor, negocierea colectivă, conflictele de muncă.

Încă de la adoptarea legii, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România a susţinut necesitatea reglementării prin legi distincte a domeniilor reglementate prin legea dialogului social, a sesizat instituţiile interne şi organizaţiile internaţionale cu privire la efectele legii, contrare drepturilor şi intereselor legitime ale salariaţilor, culminând cu depunerea împreună cu alte două confederaţii sindicale din România (CNS Cartel Alfa şi Blocul Naţional Sindical) a unei plângeri la Organizaţia Internaţională a Muncii, pentru nerespectarea de către România a Convenţiei nr. 87/1948 şi Convenţia nr. 98/1949, ratificate de statul român.

Având în vedere disfuncţionalităţile majore existente în privinţa dialogului social bi şi tripartit, negocierea colectivă şi în mod special negocierea contractelor colective de muncă, şubrezirea rolului sindicatelor în apărarea şi promovarea drepturilor şi intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor, cauzate de cadrul legal existent prin adoptarea Legii dialogului social nr. 62/2011,

Ţinând cont de proiectul noii legi a dialogului social adoptat de Comisia de muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor,

Considerând imperios necesar ca în cadrul dezbaterilor politice şi/sau în Plenul Camerei Deputaţilor cu ocazia discutării proiectului de lege, să se aibă în vedere concluziile Comisiei pentru aplicarea standardelor Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), adoptate cu ocazia a 109-a sesiune, Geneva 2021 privind nerespectarea de către România a Convenţiei nr. 98/1949, privind aplicarea principiilor dreptului de organizare şi negociere colectivă (ratificată în 1958), Memorandumul tehnic al misiunii OIM în România adoptat în anul 2018, Raportul misiunii de consiliere tehnică a OIM din anul 2022, precum şi Acordul privind salariul minim încheiat între Parlamentul European şi statele membre ale Uniunii Europene, în care este instituită obligaţia statelor să asigure ca prin convenţiile colective de muncă să fie protejaţi prin efectul acestora cel puţin 80% din forţa de muncă la nivel naţional,

Consiliul Naţional al Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România adoptă prezenta

REZOLUŢIE

Susţine adoptarea proiectului Legii dialogului social cu amendamentele admise conform Raportului depus de Comisia de muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor, cu următoarele propuneri de completare / modificare:

1. Prevederi exprese privind obligativitatea negocierii Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel National;

2. Eliminarea prevederilor privind aplicarea Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivelul sectorului de activitate asupra tuturor angajaţilor de condiţia ca una dintre părţile semnatare să aibă membri cel puţin 50% din numărul angajaţilor din sector;

3. Reducerea criteriului numeric privind reprezentativitatea sindicatului la nivel de unitate la 35% membri de sindicat raportat la numărul de angajaţi din unitate;

4. Prevederi exprese ca negocierile colective la nivel de unitate cu reprezentanţii angajaţilor care nu sunt membri de sindicat, să se desfăşoare numai în situaţiile în care nu există sindicate sau membri ai unei organizaţii sindicale;

5. Prevederii exprese ca în conflictele colective de muncă la nivel de unitate angajaţii să fie reprezentaţi de organizaţiile sindicale cu respectarea prevederilor legale.

Consiliul Naţional

25-28 august 2022